AOF.no

GRS: Språkvansker hos elever i grunnskolen – todelt kurs

Kurs ID: 501721

Oppstart

tirsdag 8. november 2022

Slutter

tirsdag 8. november 2022

Tidsrom

Kl.13:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. november 2022

Pris

1390,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

NB: Kurset er todelt, se datoer i teksten nedenfor. Når du melder deg på kurset, blir du automatisk påmeldt til del 1 og 2.

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD – Developmental Language Disorder) hos barn og unge, tidligere omtalt som spesifikke språkvansker, kjennetegnes ofte av vedvarende vansker innenfor ulike språkområder. Vanskene kan knyttes til problemer med språkforståelse og å bygge opp et hensiktsmessig ordforråd. Vanskene kan også vise seg som problemer med å tilegne seg grammatikken og språklydene, lese- og skrivevansker, samt problemer med å bruke språket i sosiale situasjoner.

Noen ganger kan språkvanskene føre til store utfordringer både med utdanning og senere yrkesliv. De aller fleste barn og unge med denne type språkforstyrrelser har forsinket språkutvikling i barnehagealder og kan dermed oppdages tidlig. Så mange som 5–7% av alle barn/unge har utviklingsmessige språkforstyrrelser. Det betyr at man kan finne 1–2 elever i hver klasse.

Vi vet ikke helt hva utviklingsmessige språkforstyrrelser skyldes, men arv er en kjent komponent. Det er nær sammenheng mellom språk og lesing, og mange barn/unge med utviklingsmessige språkforstyrrelser får ofte vansker med lesingen, enten i form av å knekke lesekoden eller med å forstå hva de leser, eller begge deler. Språkforstyrrelsen kan assosieres med oppmerksomhetsvansker eller atferdsvansker.

Hvordan kan vi identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser i de første skoleårene? Hvordan kan vi hjelpe elever som har denne type språkforstyrrelser i skolen?

Kursinnhold del 1, 08. november

  • Hvordan identifisere kjente språklige utviklingstrekk hos elever i skolen?

  • Hva kan være tegn på vedvarende språkvansker?

  • Hvem skal vi kontakte for hjelp til tilrettelegging i hverdagen – og når skal vi melde fra?

  • Hvordan kan vi samarbeide med foreldre og foresatte?

  • Hvilke tiltak synes å ha effekt?

Kursinnhold del 2, 29. november

I denne kursdelen jobber vi med konkrete case, og det er ønskelig at kursdeltakerne presenterer konkrete case for diskusjon. Kursholder vil gi råd om hva vanskene kan dreie seg om, samt gi forslag til tilrettelegging av tiltak.

Kursholder

Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsakelig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen.


Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere

Kurset retter seg mot ansatte i grunnskolen.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset har en hybrid form. Velg å følge det fysisk fra kurslokalet, eller virtuelt (avhuking i påmeldingsskjema). Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.