AOF.no

VGS: Hvordan utforme læringsfremmende vurderings- og tilbakemeldingsprosesser i norskfaget?

Kurs ID: 501611

Oppstart

mandag 17. oktober 2022

Slutter

mandag 17. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

onsdag 5. oktober 2022

Pris

2190,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi norsklærere bruker mye tid på å gi kommentarer og tilbakemeldinger til elever på tekster og oppgaver de produserer. Vi har de beste intensjoner om at tilbakemeldingene vi gir skal gi informasjon om hva de får til og hva de bør utvikle. Men lykkes vi? Kommer tilbakemeldingene på et tidspunkt der elevene kan bruke dem? Og ser elevene verdien av tilbakemeldingene vi gir? Det vil si: har vi en tilbakemeldingspraksis som fremmer eller hemmer læring, og hvordan vet vi det? 

Dette kurset handler om hvordan vi som faglærere i norsk kan legge til rette for vurderingssituasjoner og tilbakemeldingsprosesser som kan bidra til å øke elevens læring. Vi vet fra både forskning og klasseromspraksis at tilbakemeldinger ofte mister sin verdi når de blir gitt etter at arbeidet er ferdig. Når vi også vet at vurderingene vi utformer skal bidra til lærelyst underveis i opplæringen, trenger vi noen verktøy og rammer for hvordan vi kan legge til rette for en tilbakemeldingspraksis som fremmer læring. 

Kurset er rettet spesielt mot de som underviser i norsk på videregående skole, men berører flere tema som kan være relevante på tvers av fag og oppgaver. Alt innholdet i kurset er relevant for LK20 og forskriften i opplæringsloven om underveisvurdering. 

Kursinnhold

Kurset er praksisnært og eksemplene vil blant annet handle om:

  • Tilbakemeldingspraksis i norskfaget: har vi en god kultur for læring

  • Utforming av undervisnings- og vurderingsforløp som kan bidra til læring

  • Ulike eksempler fra norskfaget: fagsamtalen som læringsarena, fagartikkelen som prosess, og nytten av å bruke refleksjonsnotat og veiledningssamtaler

Det blir lagt vekt på eksempler du kan kunne drar nytte av i undervisningen, i tillegg til samtaler i grupper om egen vurderings- og tilbakemeldingspraksis. 
 

Kursholder

Siv Ringseth jobber som lektor ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund, og har over 20 års erfaring i norskfaget fra videregående skole. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur, har drevet flere utviklings- og samarbeidsprosjekt med flere forskere fra UH-sektoren i rollen som lærerspesialist, har undervist norskfaglige emner på høgskole for lærerstudenter, fungert som fagrettleder i norsk, vært mangeårig sensor, undervist norsk for voksne og flere år på IB (International Baccalaureate), i tillegg til utvikling av lærestoff til NDLA.

Dette kurset tar særlig utgangspunkt i erfaringer og kunnskap basert på et toårig samarbeidsprosjekt med forskere om vurderingspraksis, med professor Siv Gamlem som forskningsleder.

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Norsklærere i videregående skole.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset holdes i Bro AOF sitt lokale "Hesten" som ligger i Christian Augustsgt. 6 (hjørneinngang).

Dette kurset kan også bestilles til barnehage/kommune/fylke.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.