AOF.no

Bransjeprogram H22 – Gjenvinningsfaget

Kurs ID: 502246

Oppstart

mandag 6. februar 2023

Slutter

mandag 13. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 6. februar 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang praktisk erfaring fra avfall - og gjenvinningsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i gjenvinningsfaget være noe for deg.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til gjenvinningsoperatør. Permitterte og arbeidsledige med praksis i faget kan også søke seg til studiet.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Gjenvinningsfaget er en komprimert utdanning for voksne.  Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Gjenvinningsfaget er: 

 

Gjenvinning av avfall: Hovedområdet handler om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering. Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet

Logistikk og kundebehandling: Hovedområdet handler om transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

Kvalitet og rammebetingelser: Hovedområdet handler om arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi: Hovedområde handler om avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.

https://www.udir.no/kl06/GJE3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen gjenvinningsfaget.

Etter Vg3:

Gjenvinning av avfall

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 
motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner

skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det

skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall

bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner

gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning

gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning

gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter

gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall

planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser

planlegge kildesorteringsløsninger

redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser

deklarere og håndtere farlig avfall

bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr

bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr


Logistikk og kundebehandling

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren  skal kunne

 
bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr

kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning

veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall

kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet

emballere og lagre avfall på forsvarlig måte

sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

 

Kvalitet og rammebetingelser

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne


bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser

arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS

fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav

registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder

beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger

gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften

gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall

arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser

finne frem til oppdatert regelverk

 

Miljø og økonomi

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 
redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning

vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn

bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked

bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport

bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale

redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering

redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Du avlegger offentlig tverrfaglig eksamen i faget etter endt undervisning. Når denne er bestått kan du melde deg opp til avsluttende fagprøve, under forutsetning at du har tilstrekkelig med praksis. (8700 timer eller 5 år i 100% stilling)

Utdanningen er gratis for de som får tilbud om å delta.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.