AOF.no

Boreoperatørfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram – kveldstid

Kurs ID: 503387

Oppstart

onsdag 27. september 2023

Slutter

onsdag 5. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 25. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Boreoperatørfaget er utgangspunkt for all virksomhet knyttet til petroleumsindustrien. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bore- og vedlikeholdsoperatør.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til boreoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i boreoperatørfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av regelverk, risikovurdering og risikoreduserende tiltak knyttet til ulike boreoperasjoner. Det handler videre om bruk av riktig verneutstyr for de ulike arbeidsoppgavene.

Teknologi
Kjerneelementet teknologi handler om mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer og samspillet mellom disse innenfor arbeid med boring og ferdigstilling av brønn. Kjerneelementet handler videre om mekanikk, digitale hjelpemidler, feilsøking og vedlikehold og om å bruke tilgjengelig teknologi til å utføre arbeidsoppgaver.

Planlegging og operasjon
Kjerneelementet planlegging og boreoperasjon handler om planlegging og gjennomføring av ulike brønnoperasjoner. Videre handler det om å utarbeide dokumentasjon, risikovurdering og rapporter knyttet til sikkerhet og erfaring. Det handler også om vedlikehold av utstyr for den enkelte operasjon. Videre handler det om å etablere barrierer og å kvalitetssikre arbeidet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge og utføre boredekksarbeid i tråd med gjeldende prosedyrer og regelverk

 • vurdere risiko og gjennomføre risikoreduserende tiltak i arbeid med ulike brønnoperasjoner

 • gjøre rede for og kontrollere brønnsikringsutstyr på boredekk

 • utføre førstelinjevedlikehold på slampumper og slamutstyr

 • utføre førstelinjevedlikehold på boreutstyr, boretårn og boredekk

 • bruke og vedlikeholde løst boreutstyr og løst løfteutstyr

 • gjøre rede for og reflektere over bruk av boreutstyret og dets tekniske egenskaper

 • utarbeide sikkerhetsrapporter og erfaringsrapporter og vurdere og gjennomføre korrigerende tiltak

 • forklare og utføre metoder for vedlikehold av standpipe og choke-manifold

 • forklare ulike barrierer ved boring, ventiltreinstallasjon, komplettering og brønnoverhaling

 • vedlikeholde brønnhodets slitasjefôring og gjøre rede for hvordan et brønnhode fungerer

 • gjøre rede for hvordan ulike landeverktøy, landestrenger, innerstrenger, sementstrenger, slagverktøy og sidestegsverktøy brukes og virker

 • gjøre rede for hvordan fôringsrør i brønner brukes og virker

 • gjøre rede for de ulike drepemetodene i en brønn

 • gjøre rede for virkemåten og bruksområdet til retningsboringsutstyr, Measurement While Drilling-utstyr og kjerneboringsutstyr

 • gjøre rede for sirkulasjonssystemer og vedlikeholde og bruke slamsystemer

 • gjøre rede for prinsipper og prosesser ved arbeid i høyden, reflektere over konsekvenser av fallende gjenstander og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak

 • utføre sikker jobb-analyse, skrive arbeidstillatelser og rapportere og iverksette tiltak når det blir identifisert avvik i operasjonen

 • reflektere over utviklingen av olje- og gassutvinning på norsk sokkel og hva som kan bidra til å oppnå nullutslipp

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.