AOF.no

Betongfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 502198

Oppstart

mandag 18. september 2023

Slutter

mandag 3. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 16. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 betongfaget handler om å forskale, armere og støpe nye bygg- og anleggskonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende bygningsmasser. Faget skal sette deg i stand til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, broer, tunneler, kaier, damanlegg og annen infrastruktur i betong. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan oppføre nye betongkonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende konstruksjoner. Faget handler også om å sikre kvalitet og levetid ved oppføring av bygninger og konstruksjoner.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Personer som ønsker å ta fagbrev innen betongfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i betongfaget er:

Forskaling

Kjernelementet forskaling handler om å forskale konstruksjoner i tradisjonell utførelse eller systemutførelse. Videre handler det om hvordan laster og krefter virker inn på en forskaling, og hvordan forskalingen beholder sin styrke og stabilitet. Det handler også om å bruke digitale plattformer til å registrere og dokumentere arbeidsprosesser og resultater. Å bruke digitale bygningsmodeller for å hente ut informasjon er også en del av kjerneelementet.

Armering
Kjerneelementet armering handler om å kappe og bøye armeringsjern, armere etter tegninger og bøyelister og armere slakkarmerte og spennarmerte konstruksjoner i henhold til gjeldende standarder for betongfaget. Det handler også om hvordan armeringen og dens plassering påvirker betongkonstruksjonens levetid. Risikovurderinger gjennom arbeidsprosessen er også en del av kjerneelementet.

Betong og utstøping
Kjernelementet betong og utstøping handler om å støpe ulike konstruksjoner og bygningsdeler ved å bruke ulike betongtyper i henhold til gjeldende standarder for betongfaget. Det handler videre om å bruke støpe- og komprimeringsteknikker, bygge og montere betongelementer og etterbehandle og vedlikeholde betongkonstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse ved bygging av konstruksjoner og vedlikehold av bygningsmasser. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge forskaling, armering og støping av nye konstruksjoner og vedlikehold av bygningsmasser, arbeide etter bygningsinformasjonsmodeller, tegninger, beskrivelser og prefabrikkerte løsninger, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere, drøfte ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse og iverksette tiltak

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • gjøre rede for sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden, bruke stillaser og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • følge rutiner for å stroppe og anhuke, og vurdere konsekvenser av brudd på rutiner

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, drøfte hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader og reflektere over konsekvenser av støy og vibrasjon

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, gjenbruke materialer og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for riggplan, gjennomføre riggarbeid, sikre byggeplassen og vurdere ulike tiltak som sikrer risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • sette ut mål på bygningskonstruksjoner, kontrollere høyder, akser og mål med manuelt og elektronisk måleutstyr og vurdere konsekvenser av feilmåling

 • forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler ved bruk av tradisjonell forskaling og systemforskaling

 • velge forskalingsmetode, forskale bygningdeler og gjøre rede for hvordan valget av metode påvirker kostnadseffektivitet, ressursutnyttelse og produktivitet

 • montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger i forskalingsform og vurdere konsekvenser av avvik fra geometriske toleransekrav

 • demontere forskaling, drøfte ulike risikofaktorer i arbeidssituasjonen og iverksette tiltak

 • armere konstruksjoner og bygningsdeler etter gjeldende beskrivelser for overdekning, forankring og omfaring og gjøre rede for arbeidsprosesser ved bruk av prefabrikkerte og tradisjonelle metoder

 • anhuke, transportere, lagre og understøtte betongelementer

 • støpe ulike konstruksjonsdeler og gulv og vurdere konsekvenser av ulike støpetrykk og stigehastigheter for forskalingskonstruksjonen

 • vurdere hvordan klimatiske forhold påvirker betongen, og velge ulike herdetiltak før og etter støping

 • kviste, slipe og flikke betongen etter herding i tråd med gjeldende kravspesifikasjoner

 • gjennomføre mottakskontroll av betong på byggeplass og vurdere betongegenskaper og- kvaliteter

 • anvende betongteknologi i tråd med gitte klassifikasjoner og spesifikasjoner ut fra hensynet til miljø og bærekraft

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.