AOF.no

Betongfaget – bransjeprogram

Kurs ID: 502998

Oppstart

mandag 9. oktober 2023

Slutter

tirsdag 28. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 30. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Nivå

Teori til fagprøven

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

For å få fagbrev må du bestå en teoretisk eksamen, dokumentere 5 års arbeidserfaring til fylkeskommunen, og deretter bestå en praktisk fagprøve. Din erfaring og kompetanse blir verdsatt i undervisningen som en del av undervisningsmetoden. Når du har bestått den avsluttende fagprøve og mottatt fagbrevet, vil din kompetanse være hevet betraktelig. Du kan også oppleve større trygghet og selvstendighet i jobben din og forvente høyere lønn, med din dokumenterte kompetanse. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne.

Kurset retter seg mot voksne som har arbeidserfaring fra bransjen, og som ønsker å ta fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Forskaling
Kjernelementet forskaling handler om å forskale konstruksjoner i tradisjonell utførelse eller systemutførelse. Videre handler det om hvordan laster og krefter virker inn på en forskaling, og hvordan forskalingen beholder sin styrke og stabilitet. Det handler også om å bruke digitale plattformer til å registrere og dokumentere arbeidsprosesser og resultater. Å bruke digitale bygningsmodeller for å hente ut informasjon er også en del av kjerneelementet.

Armering
Kjerneelementet armering handler om å kappe og bøye armeringsjern, armere etter tegninger og bøyelister og armere slakkarmerte og spennarmerte konstruksjoner i henhold til gjeldende standarder for betongfaget. Det handler også om hvordan armeringen og dens plassering påvirker betongkonstruksjonens levetid. Risikovurderinger gjennom arbeidsprosessen er også en del av kjerneelementet.

Betong og utstøping
Kjernelementet betong og utstøping handler om å støpe ulike konstruksjoner og bygningsdeler ved å bruke ulike betongtyper i henhold til gjeldende standarder for betongfaget. Det handler videre om å bruke støpe- og komprimeringsteknikker, bygge og montere betongelementer og etterbehandle og vedlikeholde betongkonstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse ved bygging av konstruksjoner og vedlikehold av bygningsmasser. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • planlegge forskaling, armering og støping av nye konstruksjoner og vedlikehold av bygningsmasser, arbeide etter bygningsinformasjonsmodeller, tegninger, beskrivelser og prefabrikkerte løsninger, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere, drøfte ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse og iverksette tiltak

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • gjøre rede for sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden, bruke stillaser og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • følge rutiner for å stroppe og anhuke, og vurdere konsekvenser av brudd på rutiner

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, drøfte hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader og reflektere over konsekvenser av støy og vibrasjon

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, gjenbruke materialer og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for riggplan, gjennomføre riggarbeid, sikre byggeplassen og vurdere ulike tiltak som sikrer risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • sette ut mål på bygningskonstruksjoner, kontrollere høyder, akser og mål med manuelt og elektronisk måleutstyr og vurdere konsekvenser av feilmåling

 • forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler ved bruk av tradisjonell forskaling og systemforskaling

 • velge forskalingsmetode, forskale bygningdeler og gjøre rede for hvordan valget av metode påvirker kostnadseffektivitet, ressursutnyttelse og produktivitet

 • montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger i forskalingsform og vurdere konsekvenser av avvik fra geometriske toleransekrav

 • demontere forskaling, drøfte ulike risikofaktorer i arbeidssituasjonen og iverksette tiltak

 • armere konstruksjoner og bygningsdeler etter gjeldende beskrivelser for overdekning, forankring og omfaring og gjøre rede for arbeidsprosesser ved bruk av prefabrikkerte og tradisjonelle metoder

 • anhuke, transportere, lagre og understøtte betongelementer

 • støpe ulike konstruksjonsdeler og gulv og vurdere konsekvenser av ulike støpetrykk og stigehastigheter for forskalingskonstruksjonen

 • vurdere hvordan klimatiske forhold påvirker betongen, og velge ulike herdetiltak før og etter støping

 • kviste, slipe og flikke betongen etter herding i tråd med gjeldende kravspesifikasjoner

 • gjennomføre mottakskontroll av betong på byggeplass og vurdere betongegenskaper og- kvaliteter

 • anvende betongteknologi i tråd med gitte klassifikasjoner og spesifikasjoner ut fra hensynet til miljø og bærekraft

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

 Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram

Digital undervisning

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.