AOF.no

Barne- og ungdomsarbeider vg2 – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 503512

Oppstart

mandag 4. desember 2023

Slutter

onsdag 29. mai 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 11. desember 2023

Pris

29500,-

Timeantall

Totalt: 277

Timer med foreleser: 277

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Du lærer hvordan du som barne- og ungdomsarbeider kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge fra 0-18 år. Om barn og unges selvfølelse, identitet og
sosial kompetanse og hvordan arbeidet planlegges og gjennomføres pedagogisk. Du lærer også om andre kulturer, livssyn og hvordan inkludere flest mulig i gode miljøer.
Kommunikasjon, samhandling, grensesetting og konfliktløsning er også sentrale temaer.

Har du fellesfag fra tidligere kan du etter eksamener gå rett ut som lærling i 2 år. Har du ikke fellesfag fra tidligere må du ta et år nummer 2 med fellesfag for å få et fullverdig kompetansebevis før du går ut som lærling i 2 år. Du har også mulighet for å avlegge en eksamen VG3 Praksiskandidat for så å jobbe deg opp til 8700 timer med praksis. Da er du ikke lærling. Da er det ikke krav til fellesfag.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider.

Deltaker må ha gjennomført Helse- og oppvekstfag (Vg1).

Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Opplæringen i faget tar for seg hvordan man som barne- og ungdomsarbeider kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.

Kjerneelementene i faget er:

Lek, læring og utvikling

Kjerneelementet lek, læring og utvikling handler om barn og unges utvikling og om bruk av utviklingspsykologi i det praktisk-pedagogiske arbeidet. Videre handler det om lek, læring og aktiviteter som bidrar til mestring og god selvfølelse. Omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst står sentralt. Å praktisere hygiene og smittevern inngår også.

Samarbeid og relasjoner

Kjerneelementet samarbeid og relasjoner handler om å kommunisere og samarbeide med barn, unge, kolleger og foresatte med ulik bakgrunn. Videre handler det om tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse i møte med barn og unge, individuelt og i grupper.

Teknologi og lovverk

Kjerneelementet teknologi og lovverk handler om muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en teknologisk og digital hverdag, og om å veilede barn og unge til å gjøre gode valg. Videre handler det om å bruke ny teknologi i det pedagogiske arbeidet og å kommunisere med barn og unge og foresatte ved hjelp av digitale ressurser. Det handler også om å følge etiske retningslinjer og å anvende relevant lov- og regelverk.

Didaktisk metodevalg

Kjerneelementet didaktisk metodevalg handler om å velge metoder som bidrar til barn og unges læring og mestring. Videre handler det om å observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-pedagogisk arbeid med barn og unge.

Område - pedagogisk arbeid

 • gjøre rede for hva lek er, og lekens betydning for barn og unges læring og utvikling, og legge til rette for ulike former for lek tilpasset alder-, modning- og funksjonsnivå

 • drøfte faktorer for gode sosialiseringsprosesser hos barn og unge

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-estetiske aktiviteter i det pedagogiske arbeidet for barn og unge

 • beskrive didaktiske metoder i det pedagogiske arbeidet som bidrar til motivasjon og fremmer glede og mestring

 • gjøre rede for ulike observasjonsmetoder og vise hvordan disse kan være utgangspunkt for pedagogisk arbeid

 • gjøre rede for sentrale trekk i utviklingspsykologien og anvende disse i det pedagogiske arbeidet

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere aktiviteter for barn og unge som fremmer god helhetlig helse

 • planlegge og lage enkle måltider i tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter

 • veilede barn og unge om respekt og toleranse for ulike kulturer og fellesskapets verdier

 • gjøre rede for tiltak som forebygger kriminalitet og bruk av rusmidler

Område - kommunikasjon og samhandling

 • gjøre rede for voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan den voksnes relasjonsferdigheter påvirker samspillet mellom barn og voksne

 • beskrive barn og unges språkutvikling og hvilken betydning språket har for personlighetsutviklingen

 • gjøre rede for prinsippene for anerkjennende kommunikasjon og vise slik kommunikasjon i praksis

 • gjøre rede for ulike kommunikasjonsmetoder og vise hvordan tegn til tale kan brukes i samtale med barn og unge

 • samtale med barn, unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere på en måte som fremmer trygghet og tillit

 • gjøre rede for betydningen av et godt selvbilde og en trygg identitet for barn og unges livsutfoldelse og skaperglede

 • beskrive hva som kjennetegner en velfungerende gruppe og reflektere over og gjennomføre tiltak dersom gruppen fungerer dårlig

 • gjøre rede for hva sosial kompetanse og kulturkompetanse er, og foreslå tiltak som kan bidra til å utvikle slik kompetanse hos barn og unge

 • gjøre rede for hva en konflikt er, foreslå forebyggende tiltak og vise metoder for konflikthåndtering i praksis

 • gjøre rede for hvordan man kan tilrettelegge for samisk kultur i arbeidet med barn og unge

Område - yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag

 • drøfte hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver og god rollemodell i barne- og ungdomsarbeiderfaget og å vise profesjonalitet i eget arbeid

 • drøfte muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en digital hverdag og veilede barn og unge i å vise digital dømmekraft

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for pedagogiske virksomheter og vurdere hvordan regelverket får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet

 • drøfte hva brukermedvirkning og medbestemmelse betyr i møte med barn, unge og foresatte og vise hvordan dette kan komme til uttrykk i praksis

 • beskrive hva mobbing og krenkende atferd er, gi eksempler på forebyggende tiltak og vise hva aktivitetsplikten innebærer

 • reflektere over sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse og samtale med barn og unge om slike spørsmål

 • gjøre rede for hva som kjennetegner alderstilpasset omsorg, tegn som tyder på omsorgssvikt, og ansvar og tjenestevei ved omsorgssvikt

 • reflektere over hvordan barn og unges oppvekst kan være en ressurs i det praktisk-pedagogiske arbeidet

 • gjøre rede for og praktisere god hygiene, og gjennomføre smitteverntiltak

 • drøfte hva helse, miljø og sikkerhet og yrkesetikk betyr for arbeids- og læringsmiljøet

 • gjøre rede for ergonomiske prinsipper og bruke disse i yrkesutøvelsen

 • reflektere over hva det innebærer å ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen

 • utføre grunnleggende førstehjelp tilpasset barn og unge

 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Har man ikke relevant praksis, vil det være 316 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Viken Fylkeskommune sine nettsider. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Kurspris. Deltaker betaler selv for utdanningen. Utdanningen er Lånekassefinansiert.

Videregående opplæring for voksne (lanekassen.no)

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.