AOF.no

Barn med særskilte behov (Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging)

Fagskoleutdanningen Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng, fagskolegrad og offentlig godkjent vitnemål. Studiet har endret navn i forbindelse med oppdatering av studieplan siden finansiering ble tildelt, nytt navn står i parentes.

dette studiet må du ha et ansettelsesforhold i barnehage for å være kvalifisert. Studiet finnes også tilrettelagt for deg som jobber andre steder, se her

hva-forstaar-de-minste

Oppstart

16.09.2024

Nivå

Fagskole

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

hva-forstaar-de-minste

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere i oppvekstsektoren som skole og barnehage, og som ønsker å styrke kompetansen for å møte nye utfordringer innen arbeid med barn. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet.

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å være kvalifisert til opptak, må du ha et ansettelsesforhold i barnehage. I tillegg må du ha formell kompetanse eller realkompetanse. Du kan eventuelt søke om betinget opptak:

1.       Formell kompetanse: Fullført videregående opplæring med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)

 

2.       Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.

Merk at omsorg for egne barn regnes som ett år realkompetanse dersom barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

 

3.       Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen barne- og ungdomsarbeid i løpet av det første semesteret i studiet.

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1

Etisk grunnemne i oppvekstfag

Emne 2

Livsmestring

Emne 3

Tidlig innsats

Emne 4

Praksis

Emne 5

Fordypning om særskilt tilrettelegging for barn og unge

Kunnskaper

Kandidaten

• har kunnskap om etikk, livsmestring og tidlig innsats rettet mot barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som fremmer mestring, utvikling og helhetlig danning

• har kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres opplevelse av å leve i ulike livssituasjoner sett opp mot viktigheten av egen yrkesutøvelse

• har kunnskap om ulike pedagogiske og didaktiske teorier som kan brukes i arbeide med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

• forstår viktigheten av egen tilstedeværelse med barn og unges behov for sosialisering og vennskap, og viktigheten av traumebasert omsorg i møtet med barn og unge i risikosituasjoner

• har innsikt i regelverk, lover, forskrifter og andre styringsdokumenter, relevant for barn og unge med særskilte behov for tilrettelegging

• har kjennskap til hvordan ulike virksomheter innen oppvekstsektoren tilrettelegger til det beste for enkeltindividet

• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ferdigheter

Kandidaten

• kan anvende kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

• kan anvende ulike pedagogiske- og didaktiske metoder for å planlegge, gjennomføre og evaluere for barn og unges helhetlige utvikling

• kan finne informasjon og fagstoff knyttet til ulike problemstillinger for barn og unge med behov for tilrettelegging, for å fremme opplevelsen av inkludering og livsmestring

• Kan bistå i observasjoner og kartlegging av barn og unge i sårbare og utsatte livssituasjoner og i samarbeid med pedagogisk ansvarlig identifisere behov for tiltak til det beste for enkeltindividet

Generell kompetanse

Kandidaten

• har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i yrkesutøvelsen, reflekterer over egen praksis, holdninger og verdier i møte med barn og unge med behov for særskilte tilrettelegging og deres foresatte

• har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar barn og unges identitet og behov for omsorg og inkludering

• kan utføre arbeid som fremmer barn og unges identitet og motvirker opplevelsen av utenforskap

• Kan gjennom observasjon, refleksjon og dialog bidra til å utvikle tiltak for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging.

• Kan bygge relasjoner med kollegaer, foresatte, barn og unge samt andre yrkesgrupper, profesjonelt og faglig, for å fremme inkludering, livsmestring og tidlig innsats

• kan utføre det pedagogiske arbeidet etter utvalgte målgruppers behov

  • Felles oppstart for alle studenter mandag 16.09.2024, klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon ved fysisk oppmøte på studiested.

  • Oppstart undervisning tirsdag 24.09. klokken 17.00. Undervisningen foregår hver tirsdag, klokken 17.00-21.00. samt hver fjerde onsdag klokken 17.00-21.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (med forbehold om endringer).

  • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

  • Siste semester består av 10 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

  • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

 

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid.

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at du som student betaler semesteravgift (kr. 600,-) og administrasjonsgebyr (kr. 500,-). I tillegg betaler du selv for pensumlitteratur.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Interessert i noen av disse?