AOF.no

Banemontørfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500752

Oppstart

onsdag 4. januar 2023

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

søndag 8. januar 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til banemontør. Jobber med bygging, kontroll, feilretting og vedlikehold av jernbanen.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Hovudområde

Bygging og vedlikehald

Hovudområdet handlar om bygging og vedlikehald av jernbanespor, sporvekslar, plattformer, planovergangar og dreneringsanlegg. Vidare omfattar det kontroll av sporanlegg. Bruk av maskiner og utstyr og digitale verktøy høyrer også med. Teikningar, planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring inngår i hovudområdet. Kjeldesortering av avfall inngår også. Helse, miljø og tryggleik står sentralt.

 

Bransjelære

Hovudområdet handlar om materiale, produkt og produksjonsutstyr. Vidare omfattar det ulike faktorar i samband med sporanlegg. Ulike typar utrekningar inngår også, i tillegg til faghistorie og kva plass faget har i samfunnet.

https://www.udir.no/kl06/BAN3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Etter Vg3

 

Bygging og vedlikehald

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

- planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidet

- utføre arbeid etter rettleiingar og teikningar

- gjere greie for val av skinner og bruke ulike metodar for utlegging

- byggje og halde ved like sporanlegg og sporvekslar med bruk av relevant utstyr

- kontrollere sporanlegg og sporvekslar

- byggje og halde ved like planovergangar

- gjere greie for val av sviller og bruke ulike metodar for utlegging

- bruke ulike metodar ved legging av sporvekslar

- kontrollere hjul- og skinneslitasje og vedlikehalde ulike typar skinnefeste

- vedlikehalde heilsveist spor

- vedlikehalde grøfter, stikkrenner og støttemurar

- kontrollere for vindskeivheit og byggje overhøgderampar i sporet

- måle sporvidd og rette feil i sporet i samsvar med data frå målevogndiagram

- kontrollere sporgeometrien i forhold til vertikal- og horisontalkurver

- justere spor og sporvekslar ved hjelp av ulike maskiner

- vurdere behovet for ballastreinsing

- vedlikehalde plattformer, lasterampar og ulike typar bruer

- utføre kjeldesortering og handtere avfall etter gjeldande regelverk

- sikre og sperre av byggjeplassar og anleggsområde

- følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik

- arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp

- bruke digitale verktøy i arbeidet

 

Bransjelære

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- gjere greie for den historiske utviklinga til faget og drøfte kor viktig det er for samfunnet

- gjere greie for krefter som verkar i sporet, og krav til heilsveist spor

- utføre enkle sporgeometriske utrekningar

- gjere greie for ulike typar brukonstruksjonar

- gjere greie for oppbygging og tilpassing av hjul og skinner

- gjere greie for korleis overhøgder blir nytta i sporet, og for forholdet mellom overhøgd og fart

- gjere greie for forholdet mellom fart og sporvidd og krav til overbygningsklasser

- vurdere vedlikehaldsstrategiar med utgangspunkt i ulike kvalitetsklasser

- gjere greie for krav som blir stilte til ballast og ballastprofilering i sporet

- gjere greie for minste tverrsnitt som ledd i å halde sporet fritt for hindringar

- gjere greie for ulike metodar for vegetasjonskontroll langs spor og ved stasjonsområde

- gjere greie for oppbygginga av det elektrotekniske anlegget i sporet

- gjere greie for varig utfesting av sporet

- drøfte kor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ for de fleste fylker.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.