AOF.no

Banemontørfaget

Kurs ID: 502579

Oppstart

onsdag 29. november 2023

Slutter

onsdag 13. mars 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

søndag 3. desember 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Nivå

Teori til fagprøven

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til banemontør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3 - 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i banemontørfaget er:

Arbeid i og ved spor
Kjerneelementet arbeid i og ved spor handlar om å bruke verktøy og maskiner i arbeidet med spor og sporanlegg, planovergangar, vassvegar, plattformer, tunnelar og bruer. Det handlar vidare om å byggje, drifte, halde ved like og kontrollere sporanlegg i over- og underbygninga. Dette kjerneelementet handlar òg om å hindre skadar på vognmateriell, last, maskiner og utstyr og annan infrastruktur og følgje toleransekrav i prosjekter. Omsynet til geologi og miljø er òg ein del av dette kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse, i arbeid ved spor. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre ein sikker jobbanalyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne:

 • planleggje bygging, drift, kontroll og vedlikehald av over- og underbygningen i køyreveg for skjenegåande transport ved hjelp av ulike prosjektverktøy, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar, velje verktøy og materiale og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, gjennomføre arbeidet i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensane av ulike belastningar for yrkesutøvaren

 • sikre og sperre av byggjeplassar og anleggsområde i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere kva risikofaktorar som kan påverke trafikkavviklinga

 • velje ut og bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensar av feilbruk

 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, behandle farlege stoff, uønskte plantar og organismar, reflektere over konsekvensane av feilhandtering og iverksette tiltak

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

 • gjere greie for kvalitetane og eigenskapane til stål, grus og andre steinmateriale, betong og trevirke og vurdere bruken ut frå haldbarheit, miljøomsyn og økonomi

 • ta imot materiale, utstyr og verktøy og kontrollere kvaliteten i tråd med arbeidsoppdraget

 • velje og bruke ulike maskiner og metodar i arbeidet med spor og sporanlegg og halde ved like maskiner, reiskapar og utstyr

 • forstå kvifor overhøgder blir brukte i sporet, og drøfte forholdet mellom overhøgde og strekningshastigheit

 • byggje og halde ved like sporanlegg og sporvekslarar og vurdere konsekvensen av feilproduksjon

 • forstå kreftene som verkar i sporet, og halde ved like heilsveisa spor

 • gjere greie for ulike typar brukonstruksjonar og byggje og halde ved like spor på bruer

 • velje skjener og sviller og byggje spor i tråd med arbeidsoppdraget

 • halde ved like vassvegar og vurdere korleis landskapet og dei geologiske forholda påverkar underbygninga

 • kontrollere vegetasjonen langs spor og ved stasjonsområde, fjerne uønskt vegetasjon, drøfte ulike metodar for vegetasjonskontroll og reflektere over hvorfor uønsket vegetasjon fjernes

 • vurdere korleis klimaet kan påverke sporstabiliteten, og setje i verk tiltak

 • forstå og gjere greie for oppbygginga av det elektrotekniske anlegget i og ved sporet

 • utføre enkel kontroll, sikring og vedlikehald av støttemurar, tunnelar og fjellskjeringar

 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ for de fleste fylker.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr 10 500,-.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Digital undervisning

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.