AOF.no

ART intensivt grunnkurs (6 + 4 dager)

Kurs ID: 502777

Oppstart

tirsdag 12. september 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 22. august 2023

Pris

14800,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 36

Timer uten foreleser: 24

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Livsmestring og helse er også et sentralt fokusområde i ny Rammeplan for barnehagen av 2017. Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre opplæringsarenaen og ulike relasjoner bedre her og nå.

Hvordan få dette til i praksis? Du inviteres herved til kurs som fokuserer på sentrale faktorer som vektlegges i livsmestringsbegrepet og hvordan dette kan gjøres i praksis.

ART – Aggression Replacement Training (Aggresjonserstatningstrening). Et 10-dagers (6+4) intensivt grunnkurs for deg som ønsker å få opplæring som ART-instruktør, samt få redskapene du trenger for å hjelpe elevene til Livsmestring.

ART er en validert opplæringsmetode i hvordan øke barn og unges repertoar av sosiale ferdigheter, benyttelse av sinneregulering og moralsk resonnering for endring av tankemønster.

Metoden er utviklet av psykologene Arnold Goldstein, Barry Glick og John C. Gibbs, og brukes med gode resultater på barn og unge i Norge og mange europeiske land.

Ansatte i:

 • skole

 • barnehage

 • SFO

 • PPT

 • bofellesskap

 • barnevern

 • Andre som arbeider med barn og unge.

  Begrenset antall plasser på kurset. Det anbefales påmelding av minst 2 personer fra hver arbeidsplass.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

ART som metode er utviklet på bakgrunn av at aggresjon har mange årsaker, både indre og ytre. Noen barn og unge mangler ferdigheter og erstatter disse med aggressive handlinger. Noen er impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne – kan oppleves fra omgivelsene som oppstår som “lyn fra klar himmel”. Den moralske perspektivtaking kommer til uttrykk ved å være egosentrisk og konkret, og ikke ta hensyn til andre i omgivelsene rundt.


Metoden bygger på tre komponenter som hver for seg kan brukes selvstendig:
Dag 1–2:
• Sosial ferdighetstrening Skillstreaming (SST)
• Atferdskomponenten

Dag 3–4:
• Sinnekontrolltrening Anger Control Training (SKT)
• Emosjonelle komponenten

Dag 5–6:
• Moralsk resonneringstrening Moral ReasoningTraining (MRT)
• Vurderingskomponenten
• Hvordan lykkes med å implementere programmet
• Veien videre

Programmene kan hver for seg resultere i betydelig framgang med hensyn på redusert forekomst av aggresjon hos den enkelte. Men sammen vil programmene trolig gi en bedre og mer langvarig effekt. Kriteriene for å vurdere deltakelse i et slikt program er svikt i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonering, manifestert ved gjentatt og vedvarende aggresjonsproblematikk – gjerne på flere arenaer.

Kurset omfatter

 • Innføring i de tre komponentene

 • Gruppebasert veiledning

 • Trening (”live”) med egne bar/unge og foreleser som observatør (video) 

Første punkt omfatter kursets 6 første dager, med undervisning gjennomført i kurslokalene.

De to siste punktene utgjør kursets 4 siste dager, som er bolker av praksisdelen som foregår på den enkelte deltakers arbeidsplass. 

Foreleser – Terje Wårheim 

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med ulike utfordringer knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl. foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog, har mastergrad i "Tverrprofesjonelt samarbeid i Helse og sosialsektoren", har studier og har undervist innenfor veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Terje Wårheim har også videreutdanning i «trening av kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter» (ART; Aggression Replacement Training). 

Terje Wårheim foreleser om temaet «Trening av sosial kompetanse» (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening), både innen- og utenlands, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning. I tillegg foreleser Wårheim om forebygging og håndtering av problematferd hos barn og ungdom, kommunikasjon- og relasjonskompetanse, ulike opplæringsteknikker og også om andre relevante tema for ansatte/nærpersoner som samhandler med barn, ungdom og voksne. 

Terje Wårheim er en meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse. 

-

Kurset vektlegger dybdeforståelse via utstrakt bruk av trening, refleksjon og erfaringsutveksling.

 • Innføring i de tre komponentene = 6 dager (36 timer). Det anses som mest effektivt å gjennomføre dette over en tidsperiode med todagers samlinger, dvs. 2 dager pr. uke over flere uker
  3 fysiske samlinger; AOF Studiesenter, Vestre Rosten 81. Oppstart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.00 alle dagene.
  Samlingen gjennomføres 12.–13. september, 17.–18. oktober og 15.–16. november 2023.

 • Gruppebasert veiledning = 2 dager (12 timer). Hver deltaker skal ta video av 3 treningstimer (1 av hver komponent) som trener (hoved- eller eventuelt assistenttrener). Disse blir gjennomgått sammen med foreleser. Dette skjer som oftest i starten av praksisforløpet på egen arbeidsplass.

 • Gruppebasert veiledning = 2 dager (12 timer). Hver deltaker skal ta video av 3 treningstimer (1 av hver komponent) som trener (hoved- eller eventuelt assistenttrener) – disse blir gjennomgått sammen med foreleser. Dette skjer som oftest på slutten av praksisforløpet på egen arbeidsplass.

Det er ingen eksamen, men krav som stilles for å få kursbevis for gjennomført ART-instruktøropplæring:

 • Fullført kurs som beskrevet ovenfor

 • Loggføring av samtlige treningstimer (36 timer) med bruk av evalueringsskjemaer av begge trenerne i et treningspar (CJAA - får utlevert)

 • Gjennomføre kartlegging (pre og post) som skal fylles ut (blir gjennomgått på dag 6)

Godkjenninger
Fagstigegodkjent av Fagforbundet seksjon helse og sosial med 60 timer.

Kursprisen inkluderer kursmateriell og enkel lunsj alle dager.

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.