AOF.no

Arbeidsrettens Rettskilder

Arbeidsrettslinja består 5 moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Arbeidsrettens Rettskilder er startmodulen på den videregående linja.  Den skal gi innsikt i juridisk metode - rettskildelære - som et grunnlag for å fordype seg i de øvrige temamodulene.  Her får du lære hvordan man finner relevante lover og regler, både norske og internasjonale, hvordan man tolker ulike rettskilder, og hvordan man kan utlede anvendbare rettsregler i konkrete saker.

Denne modulen må gjennomføres før man kan komme inn på de andre videregående temamodulene.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Denne modulen må gjennomføres før man kan komme inn på de andre videregående temamodulene. 

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

02.12.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført grunnskolering og LO-skole (Modul Arbeidsliv etter ny modell).

Fullført grunnskolering og LO-skole/modul Arbeidsliv.

 • Norsk arbeidsretts rettskilder

 • Sentrale internasjonale rettskilder

 • Folkeretten/Menneskerettigheter/ILO-systemet

 • EU/EØS-arbeidsrettslige spørsmål

 • Rettspraksis fra norske og internasjonale domstoler

 • Juridisk oppgaveteknikk

 • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om arbeidsrettens rettskilder, rettskildeprinsipper, tolkningsmetoder og rettspraksis. Videre skal deltakerne ha god kunnskap om internasjonal rettsproduksjon, forholdet mellom norske og internasjonale rettskilder, og kunne gi en oversiktlig framstilling av disse.

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må selv melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. 

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Interessert i noen av disse?