AOF.no

Arbeidsrett – Stillingsvern

Arbeidsrettslinja består av 5 moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Stillingsvern gir en fordypning i reglene om ulike former for opphør av arbeidsavtaler: oppsigelse, avskjed, suspensjon, permittering.  Her gjennomgås både de formelle reglene – form/saksbehandling - og de materielle reglene – saklighet, ansiennitet mv. Det blir bl.a. en gjennomgang av reglene om outsourcing og virksomhetsoverdragelse.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

Ved spørsmål om kurset, kontakt:
Camilla R. Martinsen, LO Kurs og Konferanse
Epost: camilla.martinsen@lo.no
Tlf: 991 51 903

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

31.03.2025

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Arbeidsrett modul 1 - Arbeidsrettens rettskilder

Fullført Arbeidsrett modul 1 - Arbeidsrettens rettskilder

 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold

 • Saklighetskravet, gjennomgang av rettspraksis

 • Ansiennitetsprinsippet

 • Virksomhetsoverdragelse/outsourcing

 • Suspensjon

 • Permitteringer

 • Juridisk oppgaveteknikk

 • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om stillingsvernreglene, og kunne gi en oversiktlig framstilling av disse.

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må selv melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. 

Det er ikke eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet.

Interessert i noen av disse?