AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen – norsk

Kurs ID: 502459

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer online: 40

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø / HMS-arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS-/arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. 

Vi er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

Kurset er lovpålagt for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg.
Anbefalt for arbeidsgivere, ledere, personalansvarlige, tillitsvalgte o.a.

Kurset er også egnet for andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og HMS.

Ingen krav til forkunnskaper

Dette er nettversjon av grunnkurs arbeidsmiljø utviklet i nært samarbeid med representanter for organisasjoner og næringsliv. Grunnkurset består av to moduler, en basismodul og en temamodul samt en avsluttende eksamensmodul.

Læringsmålene og innholdet i kurset er i henhold til regelverket, det vil si arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3 og tilleggskriterier fra Fellestiltakene LO/NHO.
Kurset er et selvstendig kurs med avsluttende kompetanse.

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter for aktivt å kunne utøve sin rolle (som verneombud, AMU representant, leder o.a.) i det systematiske HMS arbeidet i henhold til lov og regelverket

Delmål/ læringsmål:

•    Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljølovens mål og verdier.

•    Deltakerne skal ha god kjennskap til arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS arbeidet.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljøutvalgets - verneombudets og bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver samt over de tillitsvalgtes funksjon.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til de faktorer i arbeidsmiljøet som hemmer og fremmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

•    Deltakerne skal kjennskap til betydningen av god ledelse i arbeidsmiljøet

•    Deltakerne skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, forebygging av disse og til enkle konflikthåndteringsverktøy, og kjennskap til hvor hjelp kan innhentes fra.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til mål og prinsipper i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til mobbing og trakassering som fenomen og metoder for forebyggelse av dette, håndteringsprosedyrer og verktøy.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til betydningen av et løpende forbedringsarbeid etter HMS forskriften

•    Deltakerne skal ha kjennskap til viktige bestemmelser og forskrifter, herunder bestemmelser om personvern, kontroll og overvåkning.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til det fysiske arbeidsmiljøets betydning.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til prinsippene og reglene omkring varsling.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til HMS økonomi og verdidrivende dialog

Dette er et selvinstruerende nettkurs som kombinerer tekst, bilder, animasjoner, ulike oppgaver og sluttest.
Ved behov kan man kontakte AOF for veiledning.

Avsluttende test

Faktura

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.