AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen – grunnkurs

Verneombudene er en viktig ressurs i arbeidsmiljøarbeidet i en virksomhet. For å kunne bidra i samarbeidet om å utvikle gode, trygge arbeidsplasser, trenger verneombudene god skolering.

 AOF har i en årrekke tilbudt HMS-opplæring til verneombud, AMU-representanter og ledere gjennom «førti timers kurset», som vi også kaller Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere.

Det er satt opp kurs i klasserom 7, 8 og 9. oktober samt 17. og 18. oktober fra kl. 09.00 - 16.00. Selv om HMS (helse, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. 

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

07.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

10 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

Rakkestad

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Kurset retter seg mot verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget. Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Kurset egner seg også for tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige og arbeidsgivere, og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljøarbeid.  

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Arbeidsmiljølovens mål og verdier og arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet

 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

 • Roller, oppgave og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet

 • Risikokartlegging og avvikshåndtering

 • Arbeidsmiljøfaktorene

 • Betydningen av ledelse

 • Konflikter, håndtering og forebygging

 • Mobbing og trakassering, håndtering og forebygging

 • Inkluderende arbeidsliv

 • Systematisk forbedringsarbeid

 • Personvern, kontroll og overvåkning

 • Varsling

 • HMS-økonomi

 • Verdidrivende dialog

Hovedmål
Målet er å gi bedriftens ledelse og de ansatte grunnlag for selv å løse arbeidsmiljøproblemene i bedriften.

Opplæringen skal gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet og gi kunnskap om hvilke plikter og rettigheter deltakerne har i AMU og som verneombud.

Delmål/ læringsmål:

Etter endt opplæring skal deltakerne:

 • ha fått kunnskap om hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer i egen virksomhet og hvordan man går frem for å utvikle gode arbeidsplasser

 • ha fått kunnskap om arbeidsmiljølovgivningens mål og verdier, og betydningen av systematisk arbeid etter HMS-forskriften/internkontrollforskriften og involvering av de ansatte i dette arbeidet

 • kjenne til arbeidstaker og arbeidsgivers roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet

 • ha kjennskap til arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets og bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver, og de tillitsvalgtes funksjon i arbeidsmiljøarbeidet

 • kunne delta i egen virksomhets arbeid med risikokartlegging, herunder også avvikshåndtering

 • kjenne til faktorer i arbeidsmiljøet som har betydning for arbeidstakers helse på de områder som antas å ha betydning i egen virksomhet (fysisk, kjemisk/biologisk, psykososialt/organisatorisk, mekanisk)

 • ha kjennskap til betydningen av god ledelse i arbeidsmiljøet

 • ha kjennskap til ulike typer konflikter, forebygging av disse og til enkle konflikthåndteringsverktøy, og kjenne til hvor man kan få hjelp

 • ha kjennskap til mål og prinsipper i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv

 • ha kjennskap til mobbing og trakassering som fenomen og metoder for forebyggelse av dette, håndteringsprosedyrer og verktøy

 • ha kjennskap til viktige bestemmelser og forskrifter, herunder bestemmelser om personvern, kontroll og overvåkning og betydningen dette har for arbeidsmiljøet.

 • ha kjennskap til prinsippene og reglene omkring varsling

 • ha kjennskap til HMS-økonomi og verdiorientert dialog


Deltakerne skal få anledning til å trene på metoder til bruk i forbedringsarbeidet

Læringsmålene er i henhold til kravene som er satt i arbeidsmiljøloven, i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3 samt i tilleggskriterier satt av fellestiltakene LO/NHO.

I kurset ser man nærmere på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne være en ressurs og aktiv bidragsyter med sin rolle i det systematiske HMS-arbeidet for et godt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det systematiske HMS-arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmåter.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter opp fysisk, sammen med andre deltakere.

Ingen eksamen

Kursavgiften er på kr. 10 990,- som dekker kursavgift, materiell og bespisning.

Interessert i noen av disse?