AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen – grunnkurs verneombud

Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Samlinger hvor lærer gjennomfører undervisning i digitalt klasserom, samt nettbasert undervisning som gjennomføres uten lærer til stede.

Selv om HMS (helse, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. 

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Business team sitting in circle and discussing

Oppstart

21.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

7 200,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Anbefalt for ledere og tillitsvalgte. Åpent for enhver som ønsker grunnleggende opplæring i HMS.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Basismodul (grunnleggende)   

 •  Arbeidsliv og arbeidsmiljø

 • Grunnopplæring arbeidsmiljø

 • Relevant lov og regelverk

 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

 • Roller, ansvar og oppgaver

 • Bedriftskultur

 • Holdninger, adferd og motivasjon

 • Risiko

 • Systematisk HMS arbeid

 • Kartlegging, metoder og verktøy

 • Handlingsspiralen

Temamodul (arbeidsmiljøfaktorer):      

 • Fysisk arbeidsmiljø

 • Fysisk aktivitet

 • Førstehjelp

 • Biologisk arbeidsmiljø

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Arbeidsorganisering

 • Omorganisering og endringsprosesser

 • Arbeidstid og helse

 • Inkluderende arbeidsliv

 • Konflikter på arbeidsplassen

 • Personvern, kontroll og overvåking

 • Varsling

 • Sosial dumping

 • Arbeidsmiljøutfordringer – egen arbeidsplass

Hovedmål:

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter for aktivt å kunne utøve sin rolle (som verneombud, AMU representant, leder o.a.) i det systematiske HMS arbeidet i henhold til lov og regelverket

Delmål/ læringsmål:

 • Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljølovens mål og verdier.

 • Deltakerne skal ha god kjennskap til arbeidsgivers og arbeidstakers roller og  ansvar i HMS arbeidet.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljøutvalgets - verneombudets og bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver samt over de tillitsvalgtes funksjon.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til de faktorer i arbeidsmiljøet som hemmer og fremmer et godt psykososialt  og organisatorisk arbeidsmiljø.

 • Deltakerne skal kjennskap til betydningen av god ledelse i arbeidsmiljøet

 • Deltakerne skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, forebygging av disse og til enkle konflikthåndteringsverktøy, og kjennskap til hvor hjelp kan innhentes fra.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til mål og prinsipper i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til mobbing og trakassering som fenomen og  metoder for forebyggelse av dette, håndteringsprosedyrer og verktøy.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til betydningen av et løpende forbedringsarbeid etter HMS forskriften

 • Deltakerne skal ha kjennskap til viktige bestemmelser og forskrifter, herunder bestemmelser om personvern, kontroll og overvåkning.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til det fysiske arbeidsmiljøets betydning .

 • Deltakerne skal ha kjennskap til prinsippene og reglene omkring varsling.

 • Deltakerne skal ha kjennskap til HMS økonomi og verdidrivende dialog.

Samlinger hvor lærer gjennomfører undervisning i digitalt klasserom, samt nettbasert undervisning som gjennomføres uten lærer til stede.

Det er satt opp digital undervisning 21.+22. oktober og 11.+12. november kl. 08-12. Lisens med varighet i 1 år blir tildelt ved første kursdag.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Det arrangeres en avsluttende test.

Dekkes av deltaker eller arb. giver etter avtale.

Interessert i noen av disse?