AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen for Ikea bedriftsinternt

Kurs ID: 502553

Oppstart

tirsdag 28. februar 2023

Slutter

torsdag 2. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 24. februar 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bedriftsinternt kurs for Ikea ( Kun ansatte i Ikea med verv kan søke plass)

Arbeidsmiljøutdanningen er grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen.

AOFs grunnkurs er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, virksomheter og ressurspersoner fra ulike bransjer. AOF Norge samarbeider med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som avtalefestet kursarrangør på vegne av LO og NHO. Dette innebærer at man følger egne kvalitetskriterier gitt av partene i tillegg til kravene nedfelt i lov, forskrift og hovedavtale — noe som dokumenteres ved at

 

Kurset er lovpålagt for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg.
Anbefalt for arbeidsgivere, ledere, personalansvarlige, tillitsvalgte o.a.

Kurset er også egnet for andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og HMS.

Ingen krav til forkunnskaper

Læringsmålene er i henhold til kravene som er satt i arbeidsmiljøloven, i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3 samt i tilleggskriterier satt av fellestiltakene LO/NHO.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne være en ressurs og aktiv bidragsyter med sin rolle i det systematiske HMS arbeidet for et godt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø.

Kurset gir grunnleggende innføring i regelverket, ansvarsfordeling og aktører i det systematiske HMS arbeidet, rettigheter og plikter, ulike arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmåter.
Kurset setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet.

Hovedmål:
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter for aktivt å kunne utøve sin rolle (som verneombud, AMU representant, leder o.a.) i det systematiske HMS arbeidet i henhold til lov og regelverket

Delmål/ læringsmål:

•    Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljølovens mål og verdier.

•    Deltakerne skal ha god kjennskap til arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS arbeidet.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsmiljøutvalgets - verneombudets og bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver samt over de tillitsvalgtes funksjon.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til de faktorer i arbeidsmiljøet som hemmer og fremmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

•    Deltakerne skal kjennskap til betydningen av god ledelse i arbeidsmiljøet

•    Deltakerne skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, forebygging av disse og til enkle konflikthåndteringsverktøy, og kjennskap til hvor hjelp kan innhentes fra.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til mål og prinsipper i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til mobbing og trakassering som fenomen og metoder for forebyggelse av dette, håndteringsprosedyrer og verktøy.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til betydningen av et løpende forbedringsarbeid etter HMS forskriften

•    Deltakerne skal ha kjennskap til viktige bestemmelser og forskrifter, herunder bestemmelser om personvern, kontroll og overvåkning.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til det fysiske arbeidsmiljøets betydning.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til prinsippene og reglene omkring varsling.

•    Deltakerne skal ha kjennskap til HMS økonomi og verdidrivende dialog.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

0

Bedriftsinternt Ikea

Oslo

Oslo

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.