AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen – engelsk

Kurs ID: 502461

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer online: 40

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø/HMS arbeid.

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. 

Vi er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

40 hours compulsory course on the working environment required under Norwegian law. The course is according to the Act relating to Working Environment § 3–5.


These subjects are covered

  • the Act relating to Working Environment; regulations and guidelines

  • the impact of environmental factors on employees' physical and mental welfare

  • duties of elected and appointed safety representatives

  • occupational health services

  • duties and obligations of employees to prevent accidents at work, in theory and practice

  • health – Environment – Safety

  • monitoring the working environment

  • interpersonal relations

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker å gjennomføre arbeidsmiljøutdanningen – grunnkurs (grunnkurs arbeidsmiljø) på engelsk gjennom nettbasert kurs.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innholdet er i henhold til kravene til arbeidsmiljøutdanningen – grunnkurs.
Gjennomføres som et selvinstruerende nettkurs med mulighet til veiledning ved å kontakte AOF.

Læringsmålene med grunnopplæring arbeidsmiljø skal være i tråd med lov, forskrift og tilleggsavtale 3 til Hovedavtalen mellom LO og NHO som innebærer at deltakeren etter endt kurs skal ha fått en innføring i hvordan verne og miljøarbeid skal drives, gitt kunnskaper om fysiske, biologiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

Deltakeren skal også gjennomgå informasjon om ulykkesvern, risikovurdering og bruk av personlig verneutstyr samt en innføring og orientering om forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll forskriften) og det lovverk som omfattes.

Kursinnholdet er for øvrig i henhold til avtale mellom AOF Norge og HF tiltakene.

Dette kurset gjennomføres på nett (basismodul) og med test/eksamen på slutten. Det er mulighet for å kontakte AOF for veiledning.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Det arrangeres en avsluttende test.

Det vil bli tilsendt faktura.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.