AOF.no

Spansk 3

Kurs ID: 500457

Pris

10490,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer online: 140

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Spansk 3 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Faget gir 1 språkpoeng.

Faget gir ett helt tilleggspoeng og høyeste kompetansenivå innen fremmedspråk på videregående skoles nivå.

For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i spanskspråklige land. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole

Personer som ønsker å ta spansk 3  som programfag 

Spansk som fremmedspråk på nivå 2.

Hovedområder - Fremmedspråk

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. I hovedområdet inngår strategier som vil kunne øke læringsutbyttet i faget: bevisst bruk av hensiktsmessige læringsstrategier, definering av egne læringsbehov, formulering av mål, valg av arbeidsmåter, bruk av hjelpemidler og vurdering av arbeidsprosess og måloppnåelse. Sentralt i hovedområdet er tilegnelsen av et variert ordforråd, språkstrukturer på setnings- og tekstnivå og innsikt i bruk av språket. Utforsking av likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket inngår i hovedområdet språklæring. Kritisk bruk av ulike kilder inngår også.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlige framstillinger og muntlig spontan samhandling som er knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar som ordforråd, setningsbygging og tekstsammenheng, språklige ferdigheter og kommunikasjonsstrategier som er nødvendige for å mestre ulike situasjoner. Hovedområdet dekker bruk av språket i varierte og autentiske situasjoner og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Språk, kultur og samfunn

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det omfatter emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur og bevisstgjøring om kulturelle likheter og ulikheter og hva de betyr for kommunikasjon. I hovedområdet inngår også interkulturelle aspekter i møtet mellom egne kulturelle erfaringer, forutsetninger og holdninger og språkområdenes tekster og kulturuttrykk som film, sport, musikk og billedkunst. Hovedområdet omfatter også ulike typer tekster, nyhetsmedier og kulturelle uttrykksformer.

Kompetansemål - Fremmedspråk nivå III

Språklæring

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- drøfte erfaringer med egen språklæring

- definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt

- anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk

- utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket

- vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier

- bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere

- skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere

- delta i spontane samtaler og diskusjoner

- fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig

- bruke språket med god uttale og variert intonasjon

- gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig

- tilpasse språket til formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner

- bruke hensiktsmessige lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier

- forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger

- anvende Internett og digitale verktøy i kommunikasjon med morsmålsbrukere og andre brukere av språket

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet

- formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene

- diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet

- diskutere flerkulturelle forhold i målspråkområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte med andre kulturer

- formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer

- sammenligne og kommunisere om språk i Norge og i målspråksområdet

- presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Skriftlig og muntlig eksamen

Faktura

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.