AOF.no

Spansk 2

Kurs ID: 500456

Pris

10490,-

Timeantall

Totalt: 225

Timer online: 225

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Spansk fremmedspråk er et fellesfag på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker over hele verden. Det er offisielt språk i 21 land. På grunn av vår brede kontakt med spansktalende land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker språket både skriftlig og muntlig. For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i spanskspråklige land. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole.

Personer som ønsker å ta spansk som fellesfag eller som programfag 

Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II.

Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Fullført grunnskole eller tilsvarende. Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Hovedområder - Fremmedspråk

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. I hovedområdet inngår strategier som vil kunne øke læringsutbyttet i faget: bevisst bruk av hensiktsmessige læringsstrategier, definering av egne læringsbehov, formulering av mål, valg av arbeidsmåter, bruk av hjelpemidler og vurdering av arbeidsprosess og måloppnåelse. Sentralt i hovedområdet er tilegnelsen av et variert ordforråd, språkstrukturer på setnings- og tekstnivå og innsikt i bruk av språket. Utforsking av likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket inngår i hovedområdet språklæring. Kritisk bruk av ulike kilder inngår også.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlige framstillinger og muntlig spontan samhandling som er knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar som ordforråd, setningsbygging og tekstsammenheng, språklige ferdigheter og kommunikasjonsstrategier som er nødvendige for å mestre ulike situasjoner. Hovedområdet dekker bruk av språket i varierte og autentiske situasjoner og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Språk, kultur og samfunn

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det omfatter emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur og bevisstgjøring om kulturelle likheter og ulikheter og hva de betyr for kommunikasjon. I hovedområdet inngår også interkulturelle aspekter i møtet mellom egne kulturelle erfaringer, forutsetninger og holdninger og språkområdenes tekster og kulturuttrykk som film, sport, musikk og billedkunst. Hovedområdet omfatter også ulike typer tekster, nyhetsmedier og kulturelle uttrykksformer.

Kompetansemål - Fremmedspråk nivå II

Språklæring

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet

- utnytte ulike kilder for autentiske tekster i egen språklæring

- bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

- beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språket

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere

- lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger

- delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner

- presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig

- gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

- forstå og bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner

- kommunisere med god uttale og intonasjon

- tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner

- bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert

- skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

- velge og bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger

- vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

- drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet

- gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet

- beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

- drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Det er to eksamener i spansk 2, én skriftlig sentralgitt eksamen og en lokalgitt, muntlig eksamen. Dato for muntlig eksamen settes av ditt eksamenskontor.  Den skriftlige eksamen er sentralgitt, som betyr at dato for eksamen settes av utdanningsdirektoratet (udir.no).

Spansk 2 utgjør 225 årstimer, dette tilsvarer 50% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.