AOF.no

Samfunnsfaglig engelsk

Kurs ID: 500460

Pris

9430,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer online: 140

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Samfunnsfaglig engelsk er et programfag. Sammen med Internasjonal engelsk gir faget full fordypning.

Samfunnsfaglig engelsk er programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget.

Personer som ønsker å forbedre sine karakterer eller som ønsker å få generell studiekompetanse.

Bestått engelsk fra studiespesialisering Vg1 eller fra yrkesfag Vg2. Det er en fordel at du i tillegg har bestått Internasjonal engelsk.

Det anbefales at du har et norsk språknivå tilsvarende B1 (skriftlig og muntlig).

Språk og språklæring

Hovedområdet dreier seg om kunnskap om det engelske språket og valg og vurdering av ulike strategier for å fremme egen språklæring. Det omfatter kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster. Vurdering av egen språklæring i forhold til oppsatte mål inngår i hovedområdet.

 

Kommunikasjon

Hovedområdet dreier seg om formidling av mening gjennom språket. Det dreier seg om videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter, og om oppbygging av et rikt og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige emner. Kommunikasjon omfatter også presis og sammenhengende framstilling i en rekke muntlige og skriftlige sjangrer, inkludert sammensatte tekster. Tilpassing av språkbruk til ulike sosiale, kulturelle og samfunnsfaglige sammenhenger inngår i hovedområdet.

 

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet dreier seg om sentrale emner knyttet til kultur og samfunn i den engelskspråklige verden, og omfatter sakprosa, litteratur og andre kulturytringer. Det dreier seg om politiske, sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA. Det omfatter også historiske hendelser og prosesser som har påvirket utviklingen av det britiske og det amerikanske samfunnet. Det dreier seg også om aktuelle spørsmål og regionale og internasjonale konflikter i den engelskspråklige verden.

Språk og språklæring
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne
- drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger i samfunnsfaglige tekster
- analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem
- vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål
 

Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne
- bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner
- bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer
- beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger
- drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv
- oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål
- produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk
- bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner
 

Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne
- drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet
- drøfte politiske forhold og system i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA
- drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land
- analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert
- drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden
- tolke minst ett større skjønnlitterært verk og en film og et utvalg av annen engelskspråklig litteratur fra 1900-tallet og fram til i dag
- presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Det er to eksamener i Samfunnsfaglig engelsk, en skriftlig sentralt gitt eksamen, og en lokalt gitt, muntlig eksamen. Dato for lokalgitt eksamen settes av ditt eksamenskontor.

Samfunnsfaglig engelsk utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.