AOF.no

Norsk

Kurs ID: 501413

Oppstart

lørdag 1. januar 2022

Slutter

lørdag 31. desember 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Pris

13900,-

Timeantall

Totalt: 393

Timer online: 393

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Voksne som ønsker generell studiekompetanse eller voksne/ungdom som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Det anbefales at du har norsk språknivå (muntlig og skriftlig) på B1.

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og dannelse. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et helt sentralt i både utdanning og yrkesliv, og norsk er derfor et viktig redskapsfag.

Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. Vi gjennomgår ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og du får mange tips om hvordan du kan disponere besvarelsen din. Du vil jobbe både med hovedmål og sidemål. Undervisningen i muntlig er delt i to hovedtemaer; språk og litteratur. Her går vi gjennom norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager.

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i norsk og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

 • bruke fagspråk til å beskrive setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster

 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål

 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer

 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid

 • lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag

 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid

 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst

 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

 • bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid

 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn

 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster

 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger

 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner

 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster

 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

Eksamen og fagkoder
Privatister som skal ta norsk studiespesialisering eller 23/5 regelen skal melde seg opp til eksamen på privatistweb i følgende koder:
NOR1211- Norsk hovedmål
NOR1212- Norsk sidemål
NOR1213- Norsk muntlig

Privatister som skal ta norsk som påbygging med eller uten fagbrev etter yrkesrettet utdanningsløp skal melde seg opp til eksamen på privatistweb i følgende koder:
NOR1231- Norsk hovedmål
NOR1232- Norsk sidemål
NOR1233- Norsk muntlig

Det er tre eksamener i norsk, én skriftlig sentralgitt eksamen i hovedmål, én i sidemål, samt en lokalgitt, muntlig eksamen. Dato for lokalgitt eksamen settes av ditt eksamenskontor.

Norsk utgjør 393 årstimer, dette tilsvarer 47% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over to semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.