AOF.no

Matematikk S2

Kurs ID: 500451

Pris

10490,-

Timeantall

Totalt: 270

Timer online: 270

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Matematikk S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Matematikk S2 handler om regning med og manipulasjon av polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Sentrale begreper i hovedområdet er polynomer og polynomdivisjon, lineære ligningssystemer, rekker og konvergens.

Voksne som ønsker generell studiekompetanse eller voksne/ungdom som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

 

Hvorfor gjennomføre matematikk S1 + S2?

Matematikk S1 sammen med S2 tilsvarer R1. Det dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.

140 timer matematikk 1T eller 140 timer matematikk 1P fra VG1

Hovedområder i de to kursene S1 og S2

 

Algebra

Matematikk S1

Hovedområdet handler om det grunnleggende symbolspråket i matematikk. Det dreier seg om regning med bokstaver og symboler, og omforming av og regning med formler. Sentrale begreper i hovedområdet er lineære, kvadratiske og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk, eksponentialuttrykk og eksponentiell vekst.

Matematikk S2

Hovedområdet handler om regning med og manipulasjon av polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Sentrale begreper i hovedområdet er polynomer og polynomdivisjon, lineære likningssystemer, rekker og konvergens.

 

Funksjoner

Matematikk S1

Hovedområdet handler om å analysere hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Videre dreier det seg om sammenhenger mellom størrelser fra algebra og praktiske områder som analyseres ved hjelp av funksjoner og deres grafer. Hovedområdet omfatter empiriske funksjoner, polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. I tillegg handler det om regresjon, gjennomsnittlig og momentan veksthastighet og om den deriverte og grafen til en funksjon.

  

Matematikk S2

 Hovedområdet handler om generelle derivasjonsregler. Videre dreier det seg om bruk av reglene til å drøfte og regne med funksjoner som er sammensatt av polynomer, potensfunksjoner, rasjonale uttrykk, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. I tillegg inngår bruk av funksjoner til modellering, både innenfor økonomi og for ulike vekstfenomener.

 

Sannsynlighet

Hovedområdet handler om sannsynlighetsregning som grunnlag for statistiske metoder som brukes for å skaffe informasjon om en populasjon på grunnlag av et tilfeldig utvalg. I tillegg omfatter hovedområdet uavhengighet og betinget sannsynlighet, ordnede og ikke-ordnede utvalg og binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller.

 

Lineær optimering

Hovedområdet handler om lineær optimering som et nyttig verktøy innenfor økonomi. Videre dreier det seg om bruk av lineær optimering for å finne best mulige løsninger på praktiske problemer som naturlig modelleres med lineære likninger og ulikheter.

 

Sannsynlighet og statistikk

Hovedområdet handler om at sannsynlighetsregning gjør det mulig å beskrive og analysere tilfeldige variasjoner og systematiske tendenser i en rekke praktiske situasjoner. Grunnleggende begreper i hovedområdet er stokastiske variabler, forventning, varians og standardavvik, normalfordeling, sentralgrensesetningen og hypotesetesting.

Matematikk S1

Algebra

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver

- omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet

- løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler

- regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger

- bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon

 

Funksjoner

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler

- lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon

- beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer, både med og uten digitale hjelpemidler

- finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon ved regning og finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser

- gjøre rede for definisjonen av den deriverte, regne ut den deriverte til polynomfunksjoner og bruke den til å drøfte polynomfunksjoner

 

Sannsynlighet

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant

- gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg

- lage binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske situasjoner, og regne med sannsynligheter for slike modeller

 

Lineær optimering

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter

- gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler

- løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler

 

 

 

Matematikk S2

Algebra

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler

- avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka

- løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker

- faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke det til å løse likninger med polynomer og rasjonale funksjoner

- modellere praktiske problemer ved hjelp av lineære likningssystemer med flere ukjente, og løse dem med og uten digitale hjelpemidler

 

Funksjoner

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner

- drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte

- tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen

- løse økonomiske optimeringsproblemer i forbindelse med inntekts-, kostnads- og etterspørselsfunksjoner, og regne ut og bruke grensekostnader og grenseinntekter i enkle modeller

- modellere eksponentiell og logistisk vekst ved å bruke eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner

- beregne arealet under grafer ved hjelp av digitale hjelpemidler og tolke det i praktiske situasjoner

 

Sannsynlighet og statistikk

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- gjøre rede for begrepene fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom, og finne forventning, varians og standardavvik for en stokastisk variabel

- gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem

- gjøre rede for sentralgrensesetningen og bruke den til å beregne sannsynligheter for summer av uavhengige stokastiske variabler og binomiske fordelinger

- gjennomføre enkel hypotesetesting ved hjelp av p-verdier og tolke resultatet

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

 

Eksamen er skriftlig og sentralgitt, som betyr at alle i Norge har samme eksamen i S2 på samme dato og tidspunkt. Dato varierer fra semester til semester, men er typisk i slutten av mai (vårsemester) eller slutten av november (høstsemester). Eksamen varer i 5 timer, hvor de første 3 timene er uten hjelpemidler og de siste 2 timene er med hjelpemidler.

Matematikk S2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.