AOF.no

Kroppsøving

Kurs ID: 500452

Pris

5500,-

Timeantall

Totalt: 168

Timer online: 168

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kroppsøving er et fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Unge voksne som må ta VG1, Vg2 og Vg3 Kroppsøving for å få godkjent et fullverdig påbyggsår for generell studiekompetanse. 

Fullført grunnskole eller tilsvarende

Det anbefales et språknivå på minimum B1 (muntlig og skriflig)

Det gis teoretisk undervisning i faget innenfor følgende kjerneelementer på alle fag vg1, vg2 og vg3

Bevegelse og kroppsleg læring

Kursdeltakerne skal bli kjende med å vere i bevegelse åleine og saman med andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. Kursdeltakerne utforskar eigen identitet og eige sjølvbilete, og reflekterer over og tenkjer kritisk om samanhengane mellom bevegelse, kropp, trening og helse. Kroppsøving gir rom for kroppsleg læring gjennom leik og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar. Kroppsleg læring handlar om allsidig motorisk læring, utvikling av kroppsmedvit og stimulering til bevegelsesglede.

Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Kursdeltakerne skal løyse utfordringar og oppgåver i eit læringsfellesskap og kunne reflektere over samspel, samhandling og likeverd. I mange bevegelsesaktivitetar er deltaking, medverknad og samarbeid nødvendig for å fremje læring hos seg sjølv og andre. Det inneber å anerkjenne ulikskap og inkludere alle, uavhengig av føresetnader.

Uteaktivitetar og naturferdsel

Kursdeltakerne skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt. I kroppsøving skal kursdeltakerne få oppleve ulike kulturar innanfor friluftsliv, inkludert aktivitetar knytte til samisk kultur.Kompetansemål etter Vg1

Mål for opplæringa er at kursdeltaker skal kunne

- trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre

- planleggje og gjennomføre metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten

- bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og bidra til å gjere andre gode i aktivitet og samspel

- førebyggje skadar ved bevegelsesaktivitetar og utføre grunnleggjande førstehjelp

- bruke kart og digitale verktøy på ein måte som sikrar trygg ferdsel for seg sjølv og for andre

- bruke lokale tradisjonar for ferdsel i naturen under vekslande årstider

Kompetansemål etter Vg2

Mål for opplæringa er at kursdeltaker skal kunne

- gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit

- utføre trening på eiga hand og reflektere over korleis fysisk aktivitet kan fremje god psykisk og fysisk helse og bidra til ein helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv

- praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre

- planleggje og gjennomføre uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar

- praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet

Kompetansemål etter Vg3

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringa er at kursdeltaker skal kunne

  • vise kunnskapar og ulike ferdigheiter i idrett, dans og andre rørsleaktivitetar gjennom funksjonell deltaking i aktivitet, trening og spel

  • vurdere eigen kompetanse og korleis ein kan utvikle seg vidare i idrett, dans eller andre rørsleaktivitetar

  • drøfte korleis eiga utøving av fair play kan påverke andre i aktivitetar, trening og spel

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at kursdeltaker skal kunne

  • planleggje og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måtar å orientere seg på

Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at kursdeltaker skal kunne

  • praktisere og grunngje aktivitet og trening som er relevant for å fremje eiga helse og drøfte moglege uheldige sider ved trening

  • planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening som byggjer på grunnleggjande prinsipp for trening, og som er relevant for måla til eleven

  • gjere greie for samanhengar mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og kva det inneber å ta ansvar for eiga helse

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Fagkoden er KRO1006 når du skal melde deg opp til privatisteksamen på Privatistweb.

Eksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt eksamenskontor (Privatistweb). 

Selve gjennomføringen av eksamen er tredelt. Del 1 er praktisk, og du velger mellom dans, basketball, fotball og innebandy når du melder deg opp til eksamen. Del to er også praktisk, og består av basistrening. Del 3 er teoretisk, og du får en oppgave knyttet til et hovedområde i faget (Idrettsaktivitet/Friluftsliv/Trening og helse).

Kroppsøving utgjør 168 årstimer (VG1: 56 VG2: 56 og VG3: 56)

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.