AOF.no

Internasjonal engelsk

Kurs ID: 500445

Pris

9430,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer online: 140

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Internasjonal engelsk er et programfag. Du kan bygge videre med Samfunnsfaglig engelsk for å få full fordypning i faget.

Internasjonal engelsk er programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget.

Personer som ønsker å forbedre sine karakterer eller som ønsker å få generell studiekompetanse. 

Bestått engelsk fra studiespesialisering Vg1 eller fra yrkesfag Vg2

Vi anbefaler et norskspråklig nivå tilsvarende B1 (muntlig og skriflig)

Språk og språklæring

Hovedområdet dreier seg om kunnskap om det engelske språket og ulike strategier for å fremme egen språklæring. Det omfatter kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk, og om språkvarianter av engelsk utenfor det angloamerikanske kjerneområdet. Videre innebærer det kunnskap om språkets oppbygning på setnings- og tekstnivå og bevissthet om språklige virkemidler i ulike sjangrer. Det dreier seg om videreutvikling av språkkompetansen med et bevisst forhold til egne læringsmål og strategier.

 

Kommunikasjon

Hovedområdet dreier seg om kunnskap om det engelske språket og valg og vurdering av ulike strategier for å fremme egen språklæring. Det omfatter kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler og stilistiske trekk i litterære tekster. Vurdering av egen språklæring i forhold til oppsatte mål inngår i hovedområdet.

 

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet dreier seg om sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Det dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

 

Internasjonal engelsk

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur

 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for oppbygning av tekster i ulike sjangrer

 • analysere språklige virkemidler i ulike typer tekster

 • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg

 • gjøre rede for egne språklæringsstrategier og språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art

 • forstå og drøfte lengre framstillinger om allmenne og faglige emner

 • bruke situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige og interkulturelle sammenhenger

 • skrive tekster med god struktur og sammenheng om allmenne, faglige og litterære emner

 • presentere fagstoff muntlig, skriftlig eller i form av sammensatte tekster

 • bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk

 • bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff

 • gjøre rede for og vurdere kildebruk

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter

 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet

 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden

 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon

 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer

 • drøfte et utvalg av litteratur og sakprosa fra tiden etter 1950 og fram til i dag

 • analysere og drøfte minst ett lengre litterært verk og en film

 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Det er to eksamener i Internasjonal engelsk, en skriftlig sentralt gitt eksamen, og en lokalt gitt, muntlig eksamen. Dato for lokalt gitt eksamen settes av ditt eksamenskontor.

Internasjonal engelsk utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.