AOF.no

Fransk 1

Kurs ID: 500453

Pris

10490,-

Timeantall

Totalt: 225

Timer online: 225

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fransk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta faget.

Hvorfor ta dette faget?
Frankrike er handelspartner med Norge. På grunn av vår brede kontakt med franskspråklige land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker fransk både skriftlig og muntlig. De som oppnår generell studiekompetanse/vitnemål fra videregående skole tar som regel enten fransk, tysk eller spansk som fremmedspråk.

Personer som ønsker å ta fransk som fellesfag eller som programfag 

Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II.

Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Ingen men det anbefales at du har fullført grunnskole eller tilsvarende.

Hovedområder - Fremmedspråk

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. I hovedområdet inngår strategier som vil kunne øke læringsutbyttet i faget: bevisst bruk av hensiktsmessige læringsstrategier, definering av egne læringsbehov, formulering av mål, valg av arbeidsmåter, bruk av hjelpemidler og vurdering av arbeidsprosess og måloppnåelse. Sentralt i hovedområdet er tilegnelsen av et variert ordforråd, språkstrukturer på setnings- og tekstnivå og innsikt i bruk av språket. Utforsking av likheter og ulikheter mellom morsmålet og målspråket inngår i hovedområdet språklæring. Kritisk bruk av ulike kilder inngår også.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlige framstillinger og muntlig spontan samhandling som er knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar som ordforråd, setningsbygging og tekstsammenheng, språklige ferdigheter og kommunikasjonsstrategier som er nødvendige for å mestre ulike situasjoner. Hovedområdet dekker bruk av språket i varierte og autentiske situasjoner og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Språk, kultur og samfunn

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det omfatter emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur og bevisstgjøring om kulturelle likheter og ulikheter og hva de betyr for kommunikasjon. I hovedområdet inngår også interkulturelle aspekter i møtet mellom egne kulturelle erfaringer, forutsetninger og holdninger og språkområdenes tekster og kulturuttrykk som film, sport, musikk og billedkunst. Hovedområdet omfatter også ulike typer tekster, nyhetsmedier og kulturelle uttrykksformer.


Kompetansemål - Fremmedspråk nivå I

Språklæring

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

- undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

- bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

- beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- bruke språkets alfabet og tegn

- finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

- delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

- presentere ulike emner muntlig

- gi uttrykk for egne meninger og følelser

- forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

- kommunisere med forståelig uttale

- forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

- bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

- tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner

- skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

- bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

- bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Språk, kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

- samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

- sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

- samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet

- gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver. 

Fagkode
Fransk 1 fellesfag:
Skriftlig: FSP5020
Muntlig: FSP5021

Fransk 1 programfag:
Skriftlig: PSP5013
Muntlig: PSP5014

Faktura

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.