AOF.no

Anleggsmaskinførerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503424

Oppstart

torsdag 7. september 2023

Slutter

torsdag 6. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 5. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 anleggsmaskinførerfaget handler om å legge til rette for å bygge opp samfunnets infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å utføre grunnarbeid og lage fundamenter for å bygge vei, jernbane og infrastruktur for vann, avløp og strøm.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

* Vi kan ikke starte kurset før vi har bekreftet finansieringen. Derfor vil kurset starte under forbehold om finansiering.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsmaskinførere.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i anleggsmaskinførerfaget er:

Bruk av anleggsmaskiner
Kjerneelementet bruk av anleggsmaskiner handler om å grave, laste og transportere løse masser for vei, bane, kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur. Kjerneelementet handler også om utlegging og finavretting av løse masser. Videre handler det om å utføre stikning og nivelleringsarbeid manuelt og bruke ulike maskinstyringssystemer. Drift og vedlikehold av anleggsmaskinene er også en del av kjerneelementet.

Kvalitetssikring og vedlikehold
Kjerneelementet kvalitetssikring og vedlikehold handler om å vedlikeholde og reparere maskiner og utstyr. Kjerneelementet handler om å bruke tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy i arbeidet og dokumentere eget og andres arbeid. Samarbeid med kunder, andre yrkesgrupper og kolleger er også en del av kjerneelementet. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i bygging og vedlikehold av fundamenter for infrastruktur. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • velge og bruke masseforflytningsmaskiner tilpasset arbeidsoppgaven, reflektere over konsekvensene for miljø og ressursbruk og iverksette tiltak

 • grave, laste, transportere, legge ut og finavrette ulike type masser.

 • velge og bruke tilleggsutstyr i tråd med arbeidsoppdraget. reflektere over konsekvensen av feilbruk og iverksette tiltak som sikrer eksisterende infrastruktur

 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på anleggsmaskinen

 • planlegge bygging av infrastruktur etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, stardarder og toleransestandarder ved å bruke ulike prosjektverktøy og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og massetyper og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet, bruke verne- og sikringsutstyr og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og arbeide i samsvar med en skiltplan

 • beregne areal, volum, vekt, høyde og vinkler i tråd med arbeidsoppdraget og vurdere konsekvenser ved feilmåling.

 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei

 • sikre fastmerker og utmålte punkter og vurdere konsekvenser av feilmarginer

 • bruke GPS og maskinstyringssystemer ved bruk av masseforflytningsmaskiner

 • fundamentere grunnen, bygge opp konstruksjoner og komprimere ulike massetyper i henhold til tegninger og beskrivelser

 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, reflektere over hvordan støy og vibrasjon påvirker yrkesutøveren og iverksette tiltak

 • reflektere over egen rolle som yrkesutøver, tilpasse kommunikasjon i ulike situasjoner og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere

 • behandle forurenset masse, uønskede planter og organismer og reflektere over konsekvensene av feilhåndtering og ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnyttelse.

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer og dokumentere eget arbeid

 • vurdere farer ved gjenstående sprengstoff, varsle om fare og iverksette tiltak for å fjerne sprengstoff

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.