AOF.no

Anleggsmaskinførerfaget – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 502046

Oppstart

mandag 17. april 2023

Slutter

mandag 20. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 3. april 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen din og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Som anleggsmaskinfører kan du få jobb i bygg- og anleggsvirksomhet.

Dette kurset gjennomføres i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd og kamera samt et stabilt internett. Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. Sentrale arbeidsområder er

 • kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser

 • bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr

 • arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging

 • nivellering og enklere stikking

 • kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg

 • grunnarbeid og vegbygging

Personlige egenskaper

Anleggsmaskinføreren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at anleggsmaskinføreren har positive holdninger til natur og miljø, sikkerhet og vernearbeid. Du må kunne kommunisere med kunder og jobbe planmessig. Du bør ha godt håndlag og interesse for maskiner.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsmaskinførere.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i anleggsmaskinførerfaget er:

Bruk av anleggsmaskiner
Kjerneelementet bruk av anleggsmaskiner handler om å grave, laste og transportere løse masser for vei, bane, kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur. Kjerneelementet handler også om utlegging og finavretting av løse masser. Videre handler det om å utføre stikning og nivelleringsarbeid manuelt og bruke ulike maskinstyringssystemer. Drift og vedlikehold av anleggsmaskinene er også en del av kjerneelementet.

Kvalitetssikring og vedlikehold
Kjerneelementet kvalitetssikring og vedlikehold handler om å vedlikeholde og reparere maskiner og utstyr. Kjerneelementet handler om å bruke tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy i arbeidet og dokumentere eget og andres arbeid. Samarbeid med kunder, andre yrkesgrupper og kolleger er også en del av kjerneelementet. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i bygging og vedlikehold av fundamenter for infrastruktur. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • velge og bruke masseforflytningsmaskiner tilpasset arbeidsoppgaven, reflektere over konsekvensene for miljø og ressursbruk og iverksette tiltak

 • grave, laste, transportere, legge ut og finavrette ulike type masser.

 • velge og bruke tilleggsutstyr i tråd med arbeidsoppdraget. reflektere over konsekvensen av feilbruk og iverksette tiltak som sikrer eksisterende infrastruktur

 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på anleggsmaskinen

 • planlegge bygging av infrastruktur etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, stardarder og toleransestandarder ved å bruke ulike prosjektverktøy og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og massetyper og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet, bruke verne- og sikringsutstyr og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og arbeide i samsvar med en skiltplan

 • beregne areal, volum, vekt, høyde og vinkler i tråd med arbeidsoppdraget og vurdere konsekvenser ved feilmåling.

 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei

 • sikre fastmerker og utmålte punkter og vurdere konsekvenser av feilmarginer

 • bruke GPS og maskinstyringssystemer ved bruk av masseforflytningsmaskiner

 • fundamentere grunnen, bygge opp konstruksjoner og komprimere ulike massetyper i henhold til tegninger og beskrivelser

 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, reflektere over hvordan støy og vibrasjon påvirker yrkesutøveren og iverksette tiltak

 • reflektere over egen rolle som yrkesutøver, tilpasse kommunikasjon i ulike situasjoner og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere

 • behandle forurenset masse, uønskede planter og organismer og reflektere over konsekvensene av feilhåndtering og ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnyttelse.

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer og dokumentere eget arbeid

 • vurdere farer ved gjenstående sprengstoff, varsle om fare og iverksette tiltak for å fjerne sprengstoff

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer i september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.