AOF.no

Anleggsgartnerfaget

Kurs ID: 503309

Oppstart

mandag 8. januar 2024

Slutter

mandag 27. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 25. desember 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Nivå

Teori til fagprøven

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et svennebrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

For å få fagbrev må du bestå en teoretisk eksamen, dokumentere 5 års arbeidserfaring til fylkeskommunen, og deretter bestå en praktisk svenneprøve. Din erfaring og kompetanse blir verdsatt i undervisningen som en del av undervisningsmetoden. Når du har bestått den avsluttende fagprøven/svenneprøven og mottatt svennebrevet, vil din kompetanse være hevet betraktelig. Du kan også oppleve større trygghet og selvstendighet i jobben din og forvente høyere lønn, med din dokumenterte kompetanse. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsgartner.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Planlegge og bygge utendørsanlegg
Kjerneelementet planlegge og bygge utendørsanlegg handler om å velge bemanning, materialer, maskiner, redskaper og utstyr med hensyn til ressursbruk og miljø. Videre handler kjerneelementet om å klargjøre et fundament for å bygge dekker, murer, kanter, trapper og installasjoner i tråd med toleransekrav. Å kommunisere med kunder, leverandører, andre firmaer på byggeplassen og publikum på ulike typer anlegg er også en del av kjerneelementet.

Etablere voksested og vegetasjon
Kjerneelementet etablere voksested og vegetasjon handler om å sikre vegetasjonen gode vekstbetingelser. Kjerneelementet handler om å vurdere, velge og etablere vegetasjon tilpasset funksjon, klima og voksested. Det handler også om å begrense skader og spredning som følge av invaderende arter og skadedyr i faunaen og å etablere løsninger som fremmer biologisk mangfold.

Drift og vedlikehold
Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om å planlegge, drifte og vedlikeholde utendørsanlegg. Det handler videre om å forlenge levetiden på utendørsanlegget og bidra til å skape utendørsanlegg som legger til rette for lek, idrett og friluftsliv. Universell utforming er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse, ved bygging av utendørsanlegg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer, leverandører og andre yrkesutøvere og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og situasjoner

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • planlegge bygging og vedlikehold av utendørsanlegg etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger ved bruk av ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • utarbeide framdriftsplaner og vedlikeholdsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og masser og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • velge og bruke maskiner, redskaper, håndverktøy og utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og med hensyn til ytre miljø

 • kontrollere landmålingsverktøy, sette ut punkter, linjer, fall og vinkler i utendørsanlegget og drøfte hvilke konsekvenser feil utsetting har for anlegget.

 • velge, bruke og gjenbruke materialer til ulike formål, med hensyn til kvalitet, funksjonalitet og miljø og drøfte ulike sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • gjenvinne og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • bruke ulike jordtyper og vekstmedier, og vurdere ulike tiltak som sikrer vekstforhold og etablering av vegetasjon på naturlig grunn og konstruksjoner

 • gjøre rede for ulike typer vegetasjon, bruke botaniske navn, velge vegetasjon tilpasset bruksområdet og vurdere vedlikeholdstiltak som opprettholder kvaliteten

 • velge, bruke og vedlikeholde trær, busker, stauder, plener og annen vegetasjon og vurdere faktorer som påvirker kvalitet og levetid på utendørsanlegget

 • identifisere invaderende arter, giftige- og allergifremkallende arter, hindre spredning, vurdere videre behandling og iverksette tiltak

 • identifisere skadedyr og nyttedyr i grøntanlegg og iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og fremmer biologisk mangfold

 • bygge anlegg for lokal overvannsdisponering, velge og bruke vegetasjon og regnvann som ressurs i uteanlegget og drøfte betydningen av lokal overvannsdisponering

 • utforske hvordan utformingen av utendørsanlegg kan virke helsefremmende og legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker i ulike livssituasjoner

 • bygge fundamenter for faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan ulike typer fundament påvirker kvaliteten på sluttproduktet

 • bygge faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan materialvalg påvirker kvaliteten på sluttproduktet

 • bygge konstruksjoner og forskalinger i tre i utendørsanlegg

 • vurdere og bruke ulike byggtekniske løsninger og gjøre rede for konsekvenser for universell utforming i utendørsanlegg

 • bygge, drifte og vedlikeholde anlegg til lek, idrett og friluftsliv og vurdere ulike tiltak som forlenger anleggenes levetid

 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer

 • planlegge utforming av utendørsanlegg etter gitte produksjonskrav, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriften lønnsomhet

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding 

  

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

 

For dette kurset gjennomføres eksamen hos Fylkeskommunen i mai/juni 2024.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.