AOF.no

Anleggsgartnerfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501461

Oppstart

tirsdag 11. april 2023

Slutter

tirsdag 14. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 28. mars 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen din og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsgartner.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Anleggsgartnerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Anleggsgartner og Vg3 Anleggsgartnerfaget (hovedområde).


Hovedområdene i anleggsgartnerfaget er:

Nyanlegg
Hovedområdet omfatter terrengforming og grunnarbeid der valg, bearbeiding og bruk av materialer med vekt på funksjonalitet, økonomi, kvalitet og miljø inngår. Vegetasjon og vegetasjonsbruk er sentralt i hovedområdet. Hovedområdet omfatter videre manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr. Profesjonell yrkesutøvelse, samarbeid og erfaringsutveksling inngår i hovedområdet.

Drift og vedlikehold
Hovedområdet omfatter drift og vedlikehold av ulike anlegg. Videre omfatter det ressursbruk, estetikk, økonomi, miljø, regelverk og standarder. Sentralt i hovedområdet er sammenhenger mellom ulike metoder og materialer og konsekvenser for miljøet.

https://www.udir.no/kl06/ANG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kompetansemål etter Vg3

Nyanlegg

Mål for kurset er at kursdeltaker skal kunne

·           planlegge, utføre, dokumentere og vurdere anleggsgartnerarbeid

·           utføre grunnarbeid og anleggsarbeid med faste og løse dekker

·           beskrive, vurdere og utføre arbeid med plantematerialer og vekstmedier med utgangspunkt i vekstkravene hos ulike slekter, arter og sorter og egenskapene deres

·           velge, bearbeide og bruke naturstein, betong og andre materialer i utforming av anlegg

·           bruke teknisk utstyr, utføre manuelt og maskinelt arbeid i henhold til gjeldende regelverk, standarder og planer

·           utføre arbeid i nyanlegg og vurdere økonomi, ressursbruk og miljøhensyn

·           bruke fagterminologi, samarbeide og kommunisere med andre faggrupper, brukere og oppdragsgivere

·           vurdere tilgjengelighet for ulike brukergrupper i utforming av nyanlegg

Drift og vedlikehold

Mål for kurset er at kursdeltaker skal kunne

·          planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for anleggsgartnerbransjen

·          drifte og vedlikeholde flere typer grønne og grå anlegg i henhold til gjeldende regelverk og standarder ut fra hensyn til økonomi, estetikk, ressursbruk og miljø

·          vedlikeholde vegetasjon ut fra vegetasjonens egenskaper og miljøkrav

·          velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr og utføre daglig vedlikehold

·          arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i anleggsgartnerbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

·          beskrive organiseringen og krav til arbeidstakere i bedriften og i anleggsgartnerbransjen som helhet

·          utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte


Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer i september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.