AOF.no

Aktivitørfaget

Har du jobbet med å aktivisere ulike brukergrupper og ønsker å få dokumentert hva du kan?
Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i aktivitørfaget.

Teori til fagprøven er første steg på veien. Du vil nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg også muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

29.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Kurset retter seg mot de som har arbeidserfaring i helse- og oppvekst, og som ønsker å ta fagbrev i aktivitørfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Aktivisering og meistring
Kjerneelementet aktivisering og meistring handlar om aktivitetar som fremjar heilskapleg helse og trivsel. Det handlar òg om korleis kroppen er bygd opp og fungerer med utgangspunkt i det friske mennesket. Sentralt er motivering og tilrettelegging for å stimulere brukarar til eigeninnsats. Vidare handlar kjerneelementet om tilrettelegging av varierte aktivitetar for ein aktiv og sunn livsstil som medverkar til meistring og glede for dei ulike brukarane.

Aktivitetsleiing og administrasjon
Kjerneelementet aktivitetsleiing og administrasjon handlar om planlegging av aktivitetar og om samhandling i aktiviseringsprosessen. Vidare handlar det om samspel med brukarar, pårørande og andre aktørar og om å leie aktivitetar for enkeltpersonar og for grupper. Kjerneelementet handlar òg om å forvalte utstyr og økonomi for aktiviseringsarbeidet.

Kvalitetssikring, etikk og teknologi
Kjerneelementet kvalitetssikring, etikk og teknologi handlar om korleis aktivitørane møter menneske frå ulike kulturar i ulike livssituasjonar med toleranse og respekt. Det handlar om kva innverknad sjukdommar har på aktivitetsnivået til den enkelte og på korleis aktivitøren må leggje til rette aktivitetar. Å kartleggje funksjonsnivået til brukarane og observere kva verknad aktivitetane har, står sentralt. Kjerneelementet handlar vidare om universell utforming og om bruk av hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi i yrkesutøvinga. Etiske retningslinjer, lovverk om helse, miljø og sikkerheit og prinsipp for hygiene og smittevern inngår òg.

 • vurdere og bruke informasjon om funksjonsevna, behova, interessene og bakgrunn til brukarane i aktiviseringsarbeidet

 • setje mål for, planleggje, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar ut frå funksjonsnivået til den enkelte brukaren og måla til verksemda

 • samtale med og lytte til brukarar og pårørande

 • motivere og rettleie brukarar og pårørande i gjennomføring av aktivitetar

 • koordinere og leie ulike aktivitetar for enkeltbrukarar og for grupper av brukarar

 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos ein brukar

 • bruke digitale ressursar i aktiviseringsprosessen

 • følgje reglar for personvern og vise digital dømmekraft

 • velje materiale, verktøy og teknikkar til ulike aktivitetar som varetek miljøet

 • vurdere korleis forbruk og aktivitetar kan påverke miljøet

 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeid i samsvar med måla til verksemda

 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt

 • kommunisere og samhandle på tvers av tenestene for å oppnå heilskap og samanheng i tilbodet og gjere bruk av annan kompetanse når det er nødvendig

 • leie, koordinere og leggje til rette for frivillig arbeid

 • utføre arbeidet i tråd med etiske retningslinjer og vurdere eige arbeid

 • utføre førstehjelp og følgje rutinar for varsling

 • arbeide i samsvar med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit og delta i arbeid med internkontroll og kvalitetssikring

 • vurdere kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane og dokumentere endringar på bakgrunn av gjennomførte aktivitetar

 • følgje gjeldande regelverk for aktivitørfaget

 • gjennomføre tiltak som sikrar god hygiene og hindrar smitte

 • samarbeide med frivillige og bruke ulike kulturtilbod i aktiviseringsarbeidet

 • halde orden på arbeidsplassen og gjere enkelt vedlikehald av utstyr og maskiner

 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter opp fysisk, sammen med andre deltakere. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig. 

Frist for oppmelding til eksamen:
Vår 01. februar
Høst 15. september

Oppmelding skjer på denne siden: https://privatist.inschool.visma.no/
Det vil bli gitt nærmere informasjon om eksamen og oppmelding ved kursstart.

Medlemmer i en fagforening vil i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr 10 500,–

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Interessert i noen av disse?