AOF.no

Aktivitørfaget – Fagbrev – Virtuelt

Kurs ID: 502280

Oppstart

torsdag 30. mars 2023

Slutter

torsdag 23. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 23. mars 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i aktivitørfaget - virtuelt kurs.

Har du lang erfaring innen helse- eller oppvekst med å aktivisere brukere og ønsker og få dokumentert hva du kan?

Du vil nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Teori til fagprøven er første steg på veien og du kan nå sitte hjemme og delta på undervisning via egen PC.
Et fagbrev gir deg også muligheten til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.
Ukedag for undervisning kan bli endret før kurset starter.

De som har arbeidserfaring innen helse eller oppvekst, og som ønsker å ta fagbrev i aktivitørfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i aktivitørfaget er:

Aktivisering og meistring
Kjerneelementet aktivisering og meistring handlar om aktivitetar som fremjar heilskapleg helse og trivsel. Det handlar òg om korleis kroppen er bygd opp og fungerer med utgangspunkt i det friske mennesket. Sentralt er motivering og tilrettelegging for å stimulere brukarar til eigeninnsats. Vidare handlar kjerneelementet om tilrettelegging av varierte aktivitetar for ein aktiv og sunn livsstil som medverkar til meistring og glede for dei ulike brukarane.

Aktivitetsleiing og administrasjon
Kjerneelementet aktivitetsleiing og administrasjon handlar om planlegging av aktivitetar og om samhandling i aktiviseringsprosessen. Vidare handlar det om samspel med brukarar, pårørande og andre aktørar og om å leie aktivitetar for enkeltpersonar og for grupper. Kjerneelementet handlar òg om å forvalte utstyr og økonomi for aktiviseringsarbeidet.

Kvalitetssikring, etikk og teknologi
Kjerneelementet kvalitetssikring, etikk og teknologi handlar om korleis aktivitørane møter menneske frå ulike kulturar i ulike livssituasjonar med toleranse og respekt. Det handlar om kva innverknad sjukdommar har på aktivitetsnivået til den enkelte og på korleis aktivitøren må leggje til rette aktivitetar. Å kartleggje funksjonsnivået til brukarane og observere kva verknad aktivitetane har, står sentralt. Kjerneelementet handlar vidare om universell utforming og om bruk av hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi i yrkesutøvinga. Etiske retningslinjer, lovverk om helse, miljø og sikkerheit og prinsipp for hygiene og smittevern inngår òg.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • vurdere og bruke informasjon om funksjonsevna, behova, interessene og bakgrunn til brukarane i aktiviseringsarbeidet

 • setje mål for, planleggje, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar ut frå funksjonsnivået til den enkelte brukaren og måla til verksemda

 • samtale med og lytte til brukarar og pårørande

 • motivere og rettleie brukarar og pårørande i gjennomføring av aktivitetar

 • koordinere og leie ulike aktivitetar for enkeltbrukarar og for grupper av brukarar

 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos ein brukar

 • bruke digitale ressursar i aktiviseringsprosessen

 • følgje reglar for personvern og vise digital dømmekraft

 • velje materiale, verktøy og teknikkar til ulike aktivitetar som varetek miljøet

 • vurdere korleis forbruk og aktivitetar kan påverke miljøet

 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeid i samsvar med måla til verksemda

 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt

 • kommunisere og samhandle på tvers av tenestene for å oppnå heilskap og samanheng i tilbodet og gjere bruk av annan kompetanse når det er nødvendig

 • leie, koordinere og leggje til rette for frivillig arbeid

 • utføre arbeidet i tråd med etiske retningslinjer og vurdere eige arbeid

 • utføre førstehjelp og følgje rutinar for varsling

 • arbeide i samsvar med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit og delta i arbeid med internkontroll og kvalitetssikring

 • vurdere kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane og dokumentere endringar på bakgrunn av gjennomførte aktivitetar

 • følgje gjeldande regelverk for aktivitørfaget

 • gjennomføre tiltak som sikrar god hygiene og hindrar smitte

 • samarbeide med frivillige og bruke ulike kulturtilbod i aktiviseringsarbeidet

 • halde orden på arbeidsplassen og gjere enkelt vedlikehald av utstyr og maskiner

 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune via nettet.

Mange fylker benytter:  privatist.inschool.visma.no/

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Medlemmer i en fagforening vil i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.
Link til søknadsskjema: https://utdanningsfond.lo.no/Default.aspx

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.