AOF.no

Aktivitørfaget – Fagbrev – Virtuelt

Kurs ID: 500656

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 9. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 11. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i aktivitørfaget.

Har du lang erfaring i å aktivisere brukere og ønsker å få dokumentert hva du kan? Du vil nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Teori til fagprøven er første steg på veien og nå kan du sitte hjemme og delta på undervisning egen PC. Et fagbrev gir deg også muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

De som har arbeidserfaring innen aktivitørfaget, og som ønsker å ta fagbrev i aktivitørfaget.

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.

Videre anbefaler AOF at du har norskkunnskaper tilsvarende B1 muntlig og skriftlig.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Aktivisering
Dette hovudområdet omfattar heile aktiviseringsprosessen. Her er det snakk om ulike praktiske aktivitetar som skal vere tilpassa funksjonsevna, behova og interessene til brukarane. Lærlingen skal observere og vurdere føresetnadene og funksjonsnivået til brukarane. Kommunikasjon med og motivasjon av ulike brukargrupper inngår i hovudområdet, og konkretisering av idear og produkt ut frå behova og måla til brukarane høyrer òg med. Bruk av digitale verktøy i aktiviseringsprosessen og åleine som aktivitet inngår i hovudområdet. Lærlingen skal lære seg å følgje det gjeldande regelverket knytt til aktiviseringsarbeidet og formålet til verksemda.

Aktivitetsleiing
Dette hovudområdet omfattar leiing av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukarar og samarbeidspartnarar. Det er òg snakk om å leie grupper og aktivitetar i samband med små og store arrangement. Aktivitetsleiing omfattar at ein må kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklinga i faget i møte med samarbeidspartnarar. Ein må òg kunne formidle kva for moglegheiter aktivitetane og produksjonen gir. Etiske problemstillingar, bedriftslære, kommunikasjon og rettleiing inngår i hovudområdet. Aktivitetsleiing handlar om kritisk refleksjon og evaluering av eige arbeid. Lærlingen skal lære seg å følgje det gjeldande regelverket knytt til internkontrollen i verksemda og kvalitetssikring av aktiviseringa.

Administrering
Dette hovudområdet omfattar administrering, kvalitetssikring og dokumentasjon av aktiviseringsarbeidet. Målsetjing og planlegging, kritisk refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid er ein del av hovudområdet. Lærlingen skal lære å bruke digitale verktøy ved rapportskriving, han/ho skal lære om planarbeid og føring av statistikk og lære å skrive søknader og bestillingar. Kunnskap om prissetjing, marknadsføring og økonomi inngår i hovudområdet. Lærlingen skal lære seg å følgje rutinane og det gjeldande regelverket knytt til personvern og helse, miljø og sikkerheit

https://www.udir.no/kl06/AKT3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Aktivisering

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevna, behova og interessene til brukarane og om kva som er eigna aktivitet for den enkelte, setje mål for aktiviseringa og gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar ut frå funksjonsnivået og ressursane til den enkelte brukaren og måla til verksemda

 • motivere og rettleie brukarar i aktivitetar ved å bruke ulike kommunikasjonsmetodar, både visuelt og verbalt

 • leggje til rette og gjennomføre sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa funksjonsevna til brukarane og kva som er mogleg for dei

 • gjennomføre observasjon og vurdere føresetnadene og funksjonsnivået til brukarar i arbeid og aktivitet

 • konkretisere idear og grunngi val av aktivitet og arbeid tilpassa dei fysiske, psykiske og sosiale føresetnadene til ulike brukarar

 • vise korleis bruk av materiale, verktøy og teknikkar kan tilpassast ulike aktivitetar

 • følgje gjeldande regelverk i aktiviseringsarbeidet

 • bruke digitale verktøy i aktiviseringa, både som aktivitet og hjelpemiddel

 • arbeide i tråd med HMS-planen til verksemda og utføre nødvendig førstehjelp

 

Aktivitetsleiing

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • leggje til rette, koordinere og leie sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa brukarane

 • kommunisere med og rettleie brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar i aktiviseringsarbeidet

 • leie og rettleie brukarar og samarbeidspartnarar i ulike aktiviseringstiltak

 • gjere greie for kjernekompetansen i aktivitørfaget og forstå når det er nødvendig med annan kompetanse

 • nytte digitale verktøy for å oppdatere kunnskapen sin om nye aktivitetar og bruke programvare som er relevant i aktiviseringsarbeidet

 • gjere greie for utviklingstrekk i aktivitørfaget

 • presentere og marknadsføre aktivitørfaget i aktuelle forum

 • utføre aktivitørarbeidet i tråd med dei etiske retningslinjene til faget og evaluere sitt eige arbeid

 • delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring i samsvar med måla og verdisynet til verksemda

 

Administrering

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet i tråd med måla til verksemda

 • gjere greie for og grunngi målet med aktiviseringsarbeidet

 • dokumentere og vurdere verknader av aktiviseringstiltak for brukarane

 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos brukaren

 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt

 • bruke digitale verktøy i eige arbeid ved planlegging, statistikk og rapportering, marknadsføring og innhenting av relevant informasjon

 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk knytt til aktivitørfaget i tråd med kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerheit

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune via nettet.

Mange fylker benytter:  privatist.inschool.visma.no/

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.