AOF.no

Aktivitørfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501924

Oppstart

torsdag 4. mai 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. april 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring i å aktivisere brukere i helseinstitusjoner eller i hjemmebasert omsorg og ønsker å få dokumentert hva du kan? Du kan nå ta få dokumentert din kompetanse og ta fagbrev som aktivitør. Teori til fagprøven er første steg på veien, og på dette kurset kan du sitte hjemme og delta på undervisningen fra egen PC. Et fagbrev gir deg også muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor.

De som har arbeidserfaring innen aktivitørfaget, og som ønsker å ta fagbrev i aktivitørfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i aktivitørfaget er:

Aktivisering og meistring
Kjerneelementet aktivisering og meistring handlar om aktivitetar som fremjar heilskapleg helse og trivsel. Det handlar òg om korleis kroppen er bygd opp og fungerer med utgangspunkt i det friske mennesket. Sentralt er motivering og tilrettelegging for å stimulere brukarar til eigeninnsats. Vidare handlar kjerneelementet om tilrettelegging av varierte aktivitetar for ein aktiv og sunn livsstil som medverkar til meistring og glede for dei ulike brukarane.

Aktivitetsleiing og administrasjon
Kjerneelementet aktivitetsleiing og administrasjon handlar om planlegging av aktivitetar og om samhandling i aktiviseringsprosessen. Vidare handlar det om samspel med brukarar, pårørande og andre aktørar og om å leie aktivitetar for enkeltpersonar og for grupper. Kjerneelementet handlar òg om å forvalte utstyr og økonomi for aktiviseringsarbeidet.

Kvalitetssikring, etikk og teknologi
Kjerneelementet kvalitetssikring, etikk og teknologi handlar om korleis aktivitørane møter menneske frå ulike kulturar i ulike livssituasjonar med toleranse og respekt. Det handlar om kva innverknad sjukdommar har på aktivitetsnivået til den enkelte og på korleis aktivitøren må leggje til rette aktivitetar. Å kartleggje funksjonsnivået til brukarane og observere kva verknad aktivitetane har, står sentralt. Kjerneelementet handlar vidare om universell utforming og om bruk av hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi i yrkesutøvinga. Etiske retningslinjer, lovverk om helse, miljø og sikkerheit og prinsipp for hygiene og smittevern inngår òg.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • vurdere og bruke informasjon om funksjonsevna, behova, interessene og bakgrunn til brukarane i aktiviseringsarbeidet

 • setje mål for, planleggje, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar ut frå funksjonsnivået til den enkelte brukaren og måla til verksemda

 • samtale med og lytte til brukarar og pårørande

 • motivere og rettleie brukarar og pårørande i gjennomføring av aktivitetar

 • koordinere og leie ulike aktivitetar for enkeltbrukarar og for grupper av brukarar

 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos ein brukar

 • bruke digitale ressursar i aktiviseringsprosessen

 • følgje reglar for personvern og vise digital dømmekraft

 • velje materiale, verktøy og teknikkar til ulike aktivitetar som varetek miljøet

 • vurdere korleis forbruk og aktivitetar kan påverke miljøet

 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeid i samsvar med måla til verksemda

 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt

 • kommunisere og samhandle på tvers av tenestene for å oppnå heilskap og samanheng i tilbodet og gjere bruk av annan kompetanse når det er nødvendig

 • leie, koordinere og leggje til rette for frivillig arbeid

 • utføre arbeidet i tråd med etiske retningslinjer og vurdere eige arbeid

 • utføre førstehjelp og følgje rutinar for varsling

 • arbeide i samsvar med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit og delta i arbeid med internkontroll og kvalitetssikring

 • vurdere kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane og dokumentere endringar på bakgrunn av gjennomførte aktivitetar

 • følgje gjeldande regelverk for aktivitørfaget

 • gjennomføre tiltak som sikrar god hygiene og hindrar smitte

 • samarbeide med frivillige og bruke ulike kulturtilbod i aktiviseringsarbeidet

 • halde orden på arbeidsplassen og gjere enkelt vedlikehald av utstyr og maskiner

 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  hvis du er medlem og oppfyller kravene. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.