AOF.no

Logistikkfaget K4 – VG3 – Live nettbasert – 2022

Kurs ID: 500176

Oppstart

torsdag 20. oktober 2022

Slutter

mandag 12. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 3. november 2022

Pris

23600,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Faget skal bidra til at du utvikler kompetanse i logistikkoppgaver i bedrifter og på person- og godsterminaler der vareflyt er en del av virksomheten. Faget skal bidra til at samfunnet har en sikker og effektiv måte organiserer samferdsel og ivaretar andres verdier under transport og lagring. Faget skal også bidra til at arbeidslivet har strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører med kompetanse innenfor planlegging, drift og organisering av transport internt og eksternt.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til logistikkoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Logistikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:

Eksternlogistikk Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 

https://www.udir.no/kl06/LOG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen logistikkfaget.


Kompetansemål etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav

 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje

 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods

 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold

 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk

 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner

 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger

 • utføre førstehjelp på et skadested

 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering

 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart

 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser

 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart

 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk

 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav

 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden

 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet

 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet

 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser

 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler

 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer

 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering

 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift

 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.