Mange byggdrifter-pionerer i AOF

Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket, og ble vedtatt som nytt lærefag i august 2014 etter mange års prosess.

 En byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg, og moderne bygg krever stadig økt kompetanse for å ivareta drift og vedlikehold på en tilfredsstillende og kvalitativt god måte. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet. Jobben som byggdrifter har derfor større innslag av elektronikk og kontrollfunksjoner enn den tradisjonelle vaktmesteren hadde. Økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø er også med på endre arbeidet. I tillegg krever også mange av oppgavene til en byggdrifter gode IKT-kunnskaper.  


AOF har utviklet eget materiell

AOF var tidlig ute med å starte opp kurs for praksiskandidater som ønsket å avlegge teorien til fagprøven i byggdrifterfaget. En av utfordringene i oppstartsfasen har vært å finne tilpasset litteratur siden dette var et helt nytt lærefag godkjent rett før høstsemesteret startet. Men ved hjelp av dyktige fagfolk i ulike bransjer relatert til byggdrifterfaget og egne krefter, har AOF utarbeidet egne kompendier som brukes på kursene. De første kursene var i gang i oktober og pr i dag er det 109 deltakere som går på våre kurs. Flere nye kurs starter på nyåret på mange ulike steder rundt i landet.

Morten Dalbakk

Morten Dalbakk, driftekniker region Kongsvinger

Hverdagen er aldri lik og det er greit å kunne få nye innspill og vinklinger i faget. Vi er 20 personer på skolen med ulike oppfatninger og læremetoder. «Fasitene» kan være mange, da er det fint å kunne dele erfaringer med hverandre.


Byggdriftere under opplæring på Hamar

På Hamer treffer vi 20 deltakere som er godt i gang med kurset i teori til fagprøven i byggdrifterfaget. Det er AOF Innlandet som i samarbeid med Fagforbundet arrangerer kurset. Felles for alle deltakerne er at de har meldt seg på kurset for å få formalisert den kompetanse de har opparbeidet seg gjennom mange år i arbeid gjennom å ta fagbrev som byggdrifter samtidig som de ønsker å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. I tillegg fremhever de betydning av et praktisk tilrettelagt kurs for voksne hvor de aktivt får brukt og utviklet sin kompetanse gjennom erfaringsutveksling, diskusjon og oppgaveløsning. Erfarne veiledere leder deltakerne gjennom kurset. Etter gjennomført kurs, skal deltakerne opp til den teoretiske eksamen i byggdrifterfaget. Når denne er bestått og de kan dokumentere 5 års allsidig og relevant praksis, er det klart til å melde seg opp til fagprøven. Yrkestittelen etter avlagt fagprøve er byggdrifter.

 

Grethe Halvorsen, driftoperatør Eleverum kommune

Jeg har meldt meg på kurs i byggdrifterfaget for å lære nye ting og øke min kompetanse. Utfordringene kan være mange i vårt yrke og det er fint å kunne dele erfaringer. Gleder meg til dagen å kunne motta et fagbrev.

 

Del kurset på sosiale medier: