AOF.no

SPRåK

IMDi og AOF Norge gir flere innvandrere muligheten til å lære norsk

iStock-1153725647-1

Ikke alle innvandrere har samme tilgang på norskkurs. Heldigvis finnes denne ordningen til å bøte på det.

Det er utrolig viktig å kunne norsk for å kunne delta i arbeidslivet og samfunnet generelt. Selv om du som regel kan gjøre deg forstått på engelsk i Norge, er det lett å falle utenfor om ikke du snakker hovedspråket.

Go to the english version here.

– I dag er det slik at ikke alle innvandrergrupper har rett på gratis norskopplæring via kommunen. Arbeidsinnvandrere er en av disse, forteller utredningsleder Marita Kristiansen fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

De har på bestilling fra regjeringen igangsatt en prøveordning for å adressere dette.

Norskopplæringsordningen sikrer god norskundervisning

Norskopplæringsordningen er et tiltak i regi av IMDi, som går ut på å løfte innvandreres norsknivå til B1-nivå eller høyere. Forstår du norsk på B1-nivå, får du med deg hovedpunktene i vanlige samtaler om kjente temaer, men du er ikke helt flytende ennå. 

Innvandrere som tar del i Norskopplæringsordningen kan velge mellom kurstilbydere som er godkjent av HK-Dir, og få mellom 80–100 timer norskundervisning – helt gratis. Flere av disse tilbyr også kurs på A2 og C1-nivå.

For å få lov til å undervise må lærerne være godkjent av Direktoratet for høyere opplæring og kompetanse, og de nyeste godkjenningene krever norsk som andrespråk. Slik er deltakerne sikret undervisning på høyt nivå.

AOF Norge har fått god respons på fleksible norskkurs

En av de populære tilbyderne av norskkurs er Studieforbundet AOF Norge. Den ideelle organisasjonen har lange tradisjoner for bruk av opplæring og utdanning som inkluderings- og utjevningsfaktor.

Språk og integrering er et av AOFs satsingsområder, og vi ser på satsingen som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Gode norskferdigheter er helt sentralt for innvandreres arbeids- og samfunnsdeltakelse, sier Gro Svennebye, tidligere nestleder i AOF.

Nina Røed Hansen-Gregersen er fagansvarlig for norskopplæringen i AOF Norge, og sier seg takknemlig for IMDi-ordningen:

– Vi mener norskopplæringsordningen gjennom IMDi er en god ordning som både gir økt fleksibilitet og valgfrihet for deltakerne, samtidig som den åpner for oss som er godkjente tilbydere av norskopplæring.

Kursene finnes i både fysisk, hybrid og heldigitalt format, og er også fleksibelt lagt opp slik at det er mulig å se dem i opptak dersom man går glipp av en time. – Behovet for å bestå norskprøven er stort i målgruppen for kursene, blant annet for arbeidsinnvandrere som ikke har rett på kommunal norskopplæring, men gjerne vil få dokumentert sine språkferdigheter. Flere har allerede bestått norskprøven etter å ha tatt kursene, forteller Hansen-Gregersen.

Les mer om AOF sine norskkurs i FriFagbevegelse

nina 1Marita Kristiansen 1
Nina Røed Hansen-Gregersen og Marita Kristiansen

Veien videre for Norskopplæringsordningen

Vi er fremdeles tidlig i utviklingen av Norskopplæringsordningen, som begynte i 2021 under navnet Klippekortordningen. Den har vært en stor suksess, med 30 millioner kroner satt av i statsbudsjettet, og 3000 deltakere i året. 

Forskningsbyrået ideas2evidence følgeevaluerer ordningen, og har gitt ut førsterapport basert på første søknadsrunde i 2021. Den bekrefter at ordningen oppleves attraktiv mot tilskuddsmottakerne, og at tilbudene når ut til de som trenger dem. Faktisk har ordningen vært så populær at bare én av tre søkere har fått plass, forteller Marita Kristiansen i IMDi.

Hun trekker også frem den andre delen av regjeringens norskinnsats; norsktrening i regi av frivillige organisasjoner. Dette er mengdetrening gjennom samtaler og aktiviteter som små turer og språkkafeer. 

Vi ser frem til fortsettelsen, og håper at enda flere vil få mulighet til å ta norskkurs av høy kvalitet i 2024.

____

IMDi and AOF Norway grant more immigrants the opportunity to learn Norwegian

Not all immigrants have the same access to Norwegian classes. Thankfully, this program may be about to change things.

Speaking the language is incredibly important to be able to participate in Norwegian society and working life. Even though you can usually make yourself understood in English, it’s harder to feel included if you don’t speak the main language.

Today, not all immigrants have the right to free, governmentally funded Norwegian classes. Those who come here for work, for instance, are among the ones who have to pay,” explains Marita Kristiansen of IMDi – The Directorate for Integration and Diversity.

They’re working on adressing this through a governmentally ordered program called “Norskopplæringsordningen”.

State funded Norwegian classes with qualified teachers

“Norskopplæringsordningen” means something along the lines of “The Norwegian Training Program”. It’s a government funded program, led by IMDi, to improve the Norwegian skill of immigrants to a B1 level or higher. 

If you understand Norwegian at a B1 level, you can pick up on most of a normal conversation about topics you know, without being fully fluent yet. This is the required level for Norwegian citizenship, and is also a demand from many employers.

Immigrants who take part in Norskopplæringsordningen can choose between accredited course providers, and receive 80–100 hours of free Norwegian classes. Several of the providers also offer courses for levels A2 and C1.

To teach these classes, the teachers need to be approved by The Directorate for Higher Education and Skills, and have an education in second language pedagogy, to ensure they meet the high standards required.

Positive responses to AOF Norway’s flexible courses

One popular provider of Norwegian classes is AOF Norway. The non profit organization has a long tradition of courses and education as a way to promote inclusivity and equality.

Language and integration is one of AOF’s focus areas, and we look at it as an important part of our social mission. The ability to speak Norwegian well is absolutely central for immigrants to get work and participate in society, says Gro Svennebye, former deputy chairman of AOF.

Nina Røed Hansen-Gregesen is subject manager for AOF’s Norwegian training, and is very appreciative of the opportunities made possible by IMDi:

We think Norskopplæringsordningen through IMDi is an excellent program, which provides flexibility and choice to the participants, as well as opening up for us who are accredited providers of Norwegian training.”

The courses are available both physically and digitally, as well as in a hybrid format. They’re also made to be flexible, with the opportunity of watching them back as a recording if you miss a class.

There’s a big need to pass the official Norwegian test in the target group for these courses, for example for work immigrants who don’t have access to municipal Norwegian courses, but who want their language skill documented. Several participants have already passed the test after finishing the courses”, says Hansen-Gregersen.

nina 1Marita Kristiansen 1
Nina Røed Hansen-Gregersen and Marita Kristiansen

The road ahead for Norskopplæringsordningen

We’re still in the early days for Norskopplæringsordningen, which started in 2021 under the name Klippekortordningen. It has already proven to be a success, with 30 million NOK set aside for it by the government, and 3000 participants a year.

The analysis institute ideas2evidence is evaluating the program, and released a preliminary report based on the first round of applicants in 2021. It confirms that the program is seen as attractive to the course providers who have received grants, and that the offers reach the intended audience. In fact, the program has been so popular only one out of every three course applicants has been accepted,” says IMDi’s Marita Kristiansen.

She also mentions the other half of the government’s integration program, Norwegian training by non profit organizations. This is an excellent way to become more fluent through conversations and activities like walks and language cafés.

We look forward to see the program grow over time, and hope even more people will have the opportunity to take high quality Norwegian classes in 2024.