Fagskoler

Fagskole Kontor-, salg- og serviceledelse - Arendal vår 2021

Kurs-id: 356012
Sted: Arendal
Timetall: 330
Kursstart Info: 27.01.2021 - 21.12.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Mette Celius
E-post: Mette.celius@aof-fagskolen.no
Telefon: 52708999
Mobil: 48097991
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

NB! Oppstart er med forbehold om finansiering!


Fagskole Kontor-, salg og serviceledelse

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg økt formell kompetanse i forhold til sentrale funksjoner innen kontor-, salg- og serviceledelse i offentlig eller privat sektor.


Organisering

 • Går over 2 år - 4 semestre
 • Undervisningen foregår ca. 4-5 ganger i måneden
 • Undervisningstidpunkt: Tirsdager fra kl. 17.00 - 21.00
 • Utdanningen er delt i 5 emner
   

Mer informasjon om ovennevnte punkter finner du under "Utdanningstilbudets organisering og vurderingsform".

Selve utdanningen er gratis, men studentene må selv dekke utgifter til litteratur, samt betale en studentavgift på 400,-. Studentavgiften er en avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, som dekker administrasjonskostnader og diverse læremateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.


Fagskole Kontor-, salg og serviceledelse

Fagskoleutdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse utover videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innenfor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Hovedmålet for utdanningen er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse. Etter fullført utdanning er målet at studentene skal inneha relevant og etterspurt kompetanse og dermed være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen både offentlig og privat sektor. 

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer. Dagens og morgendagens utfordringer innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert. 


Opptakskrav

Det formelle opptakskravet er fullført videregående opplæring med fagbrev fra studieretningene Service og samferdsel (tilsvarende læreplaner fra  Salg- og service (R -94), eller generell studiekompetanse. 
 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

 

 • bestått teori til fagprøven innen service og samferdsel, salg- og service (R 94) eller generell studiekompetanse og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende VG3 innen yrkesfaglig utdanningsprogram service og samferdsel, salg- og service (R 94). Kandidaten må bestå fagtest som bygger på VG3 læreplanene som danner grunnlag for kandidatens arbeidserfaring og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)
   

Krav til dokumentasjon:

 • attest fra arbeidsgiver som dokumenterer arbeidspraksis (må inneholde stillingstittel, stillingsprosent og tilsettingsforholdets varighet)
 • utdanning (vitnemål, fagbrev, kursbevis eller liknende)


Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke om fritak/godskriving for ett eller flere emner, dersom vedkommende kan dokumentere skriftlig at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere. 


Utdanningstilbudets organisering og vurderingsform

Undervisningen foregår på faste kvelder (én kveld pr. uke) og 1-2 ekstrakvelder pr. mnd. med undervisning fra kl. 17.00 - 21.00.

Hvilke dager som blir henholdsvis fast undervisningsdag og ekstradag er foreløpig ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så snart som mulig.

Utdanningen inneholder totalt 5 emner; 4 teoriemner og ett fordypningsemne. Samlet normert studietid er ett år, men utdanningen er  tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år.

Studentene skal levere inn en skriftlig oppgave pr. emne. Avslutningsvis skal studentene levere inn en skriftlig fordypningsoppgave, som senere skal forsvares på en muntlig høring / eksamen. Etter fullført og bestått eksamen, utstedes det vitnemål.

Sluttkompetanse
Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad". 


Emner i utdanningen

Emne 1: Kontor-, administrsjons-, salg- og servicefagene i et samfunnsperspektiv

1a. Studieteknikk
1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv
1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
1d. Etikk
1e. Et utvidet servicebegrep
1f. Privat og offentlig sektor:
     - Offentlig forvaltning og private virksomheter
     - Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet
     - Lov- og avtaleverket


Emne 2: Kontor, IKT og økonomi

2a. Saksbehandling
2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
2c. IKT-, kontor- og saksbehandlingssystemer
2d. Økonomi
      - Grunnleggende regnskap
      - Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning
      - Innkjøp og lagerhold
      - Skatter og avgifter


Emne 3: Markedsføring og salg

3a. Målsetting og strategiarbeid
3b. Bruker- og forbrukeratferd
3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser
3e. Omdømme- og merkevarebygging
3f.  Presentasjon og presentasjonsteknikk
3g. Salg og tjenesteyting


Emne 4: Ledelse og personal

4a. Ledelse
4b. Personalforvaltning
      - Personalforvaltning; teori
      - 
Lønnsarbeid, lønnssystemer
4c. Helse, miljø og sikkerhet
4d. Rekruttering og kompetanse


Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstemaGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: