Fagskoler

Fagskole Arbeid med ungdom - Stavanger - høst 2021

Kurs-id: 354604
Sted: AOF Fagskolen Stavanger, i-Park, Richard Johnsens gate 4
Timetall: 318
Kursstart Info: Høst 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Malin Wærdahl
E-post: malin.waerdahl@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen settes opp med forbehold om finansiering fra det offentlige.

En ev. finansiering vil dekke selve utdanningen, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. 

Undervisningsdager er ikke endelig fastsatt. Vi kommer tilbake til dette så snart det er avklart.

 

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere, ansatte i ungdoms- og fritidsklubber og andre som jobber med ungdom i alderen 15-25 år

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.  
 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene for Helsearbeiderfaget eller Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 


Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Det kan søkes om opptak til utdanning på bakgrunn av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke-formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. 

Relevant praksis for realkompetansevurdering inkluderer arbeidsoppgaver innen arbeid med ungdom både offentlig og privat. Eksempler kan være fritidsledere, klubbledere, miljøgrupper på skoler, offentlige etater som arbeider med ungdom, m.m.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke–formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til ett eller flere av følgende kriterier:

 • bestått teori til fagprøven innen Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller som omsorgsarbeider og i tillegg ha minimum 3 360 timer relevant praksis (2 år)
 • minimum 8 400 timer relevant praksis (5 år)
 • kompetanse tilsvarende Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg3 Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på en av de gjeldende Vg3-læreplanene og ha minimum 5 000 timer relevant praksis (3 år)
Søkere med utenlands utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

I regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 beskrives ungdomstiden som en viktig periode i livet, kanskje den perioden hvor det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres viktige veivalg som kan få stor betydning senere. Det finnes i dag flere ulike fagskoleutdanninger som retter seg mot arbeid med barn, men når det gjelder barne- og ungdomsarbeider som jobber direkte med ungdom, eksisterer det få tilbud.

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er en utdanning som skal bidra til å øke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring. 

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte utfordringer i arbeid med ungdom.


Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Undervisningen foregår på kveldstid, fra kl. 17.00 - 21.00 (gjelder både hoveddag og ekstradag) og er tilrettelagt slik at studentene kan være i jobb i utdanningsperioden. Det blir undervisning ca. 5 kvelder i måneden.

Utdanningen består av 4 teoriemner, 1 hospiteringsemne og 1 fordypningsemne. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.
 

Emne 1: Basisemne – 12 uker deltid

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen 

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • Informasjonsteknologi (IKT)

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykolgi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer i oppvekstsektoren
 • Levekår og folkehelse
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens virkefelt
 • Oppvekstsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering


Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon - 20 uker deltid        

2a. Innføring i pedagogikk

 • Innføring i pedagogikk
 • Pedagogikk og metodikk
 • Didaktikk og planlegging

 

2b. Kommunikasjon

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Kommunikasjon med ungdom i utfordrende livssituasjoner
 • Konflikter og konfliktarbeid
 • Veiledning
 • Verktøy i veiledning
 • Veilederrollen
 • Relasjonskompetanse

2c. Miljøarbeid

 • Medvirkning
 • Motivasjon og mestring
 • Sosial kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • TiltakEmne 3: Samarbeid – 12 uker deltid

3a. Samarbeid med familie

 • Oppvekst og familie
 • Utfordringer knyttet til familiesamarbeid

3b. Tverrsektorielt samarbeid

 • Skole
 • Aktører rundt ungdommen
 • Overganger
 • Internasjonalt ungdomsarbeid

3c. Samarbeid med lokalmiljøet

 • Aktiviteter og arrangementer
 • Ressurser i lokalmiljøet

Emne 4: Ungdomstid – 22 uker deltid

4a. Ungdomskultur

 • Ungdom og fritid
 • Ungdom og mediebruk
 • Ungdom og seksualitet
 • Flerkulturell kompetanse
 • Ungdom og rus
 • Grupper og gruppedynamikk, gruppepress
 • Vennskap
 • Subkulturer

4b. Livsmestring

 • Resiliens
 • Problematferd

4c. Helse

 • Fysisk helse og pubertet
 • Psykisk helse
 • Litt om diagnoser og forståelse for disse
 • Mobbing
 • Overgrep og vold
 • Selvfølelse

Emne 5: Prosjektarbeid - 10 uker deltid

Prosjektarbeidet strekker seg over 10 uker og gjennomføres parallelt med fordypningsemnet. Prosjektarbeidet gjennomføres på eget arbeidssted, samt ved hospitering på andre relevante arbeidssteder. Studentene må i denne perioden gjøre et prosjektarbeid rettet mot arbeid med ungdom. Prosjektarbeidet skal knyttes opp mot fordypningsoppgaven. I tillegg skal studenten besøke to andre arbeidsteder med to besøk på hvert sted i løpet av perioden. I forkant av besøkene skal studenten utforme en plan for besøket, med relevans for prosjektet og fordypningsoppgaven.

Emne 6: Fordypning i Arbeid med Ungdom – 10 uker deltid

Studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Dette er et individuelt arbeid. Fordypningsarbeidet skal være praksisrettet og konkret være knyttet til ett eller flere tema i utdanningens emner. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise evne til refleksjon og bruke både toeri og erfaringer fra praksis og prosjektarbeid. 

Avsluttende vurdering består av fordypningsoppgave med etterfølgende individuell muntlig eksamen.

For fullført utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: