Fagskoler

Fagskole Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse i møte med barn - Lyngdal - vår 2021

Kurs-id: 350711
Sted: Eilert Sundt vgs - Lyngdal
Timetall: 316
Kursstart Info: Januar-februar 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Ngadhenjim Hoti
E-post: ngadhenjim.hoti@aof-fagskolen.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet dersom du fyller opptakskravene deres. Litteratur, praksis og studentavgift dekkes ikke av finansieringen. 

Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.
 

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har barnehagedekningen blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp inn i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

 

Utdanningen passer for
For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage.

 

Opptakskrav for å kunne få finansiering fra Utdanningsdirektoratet:

 • Studenten må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse, det vil si minimum fem års erfaring (i 100% stilling) fra arbeid i barnehage med barn i alderen 0-6 år. 
 • Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage under hele utdanningen.
 • Som en del av studiet er det 10 uker praksis (7+3 uker), denne skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass. (Det inngås en praksisavtale med arbeidsgiver).

 • Studenten leverer et bekreftelsesbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass. 

Utdanningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og det betyr at de dekker studieavgiften dersom søkeren fyller kravene ovenfor. Utdanningen er åpent for alle kvalifiserte søkere som fyller de formelle opptakskravene, men hvis studenten ikke fyller kravene fra Utdanningsdirektoratet må studenten betale selv. Studiet er godkjent i Lånekassen. Utgifter til litteratur må alle studentene dekke selv.

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2020. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i fagskoleforskriften § 9.

Formelle opptakskrav 
For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har en alder av 23 år. I tillegg må søker ha et av følgende punkter:

 • bestått teori til fagprøven innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)

 • minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)

 • kompetanse tilsvarende VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på den gjeldende VG3 læreplanen og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

*Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innen oppvekstsektoren både offentlig og privat. Eksempel kan være barnehage, skole, SFO, barneavdeling på sykehus. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Det kreves også at studenten har et ansettelsesforhold i barnehage gjennom hele utdanningen og at studenten leverer et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsgiver vil legge til rette for at studenten kan ha praksis på egen arbeidsplass. 

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne kvalifisere til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

 

Politiattest
På grunn av praksisen trenger dette studiet politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 mnd. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse
Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

 

Organisering av opplæringen

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år.
 • Undervisningen er tilrettelagt med ca. fem kvelder pr. mnd à 4 timer(fra kl. 17.00 – 21.00)
 • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.
 • Det er 10 uker praksis .
 • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad".

 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Studieteknikk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging
 • Refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Aktiv læring
 • IKT

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

 • Oppvekstfagenes historie og utvikling
 • Teorier og begreper i oppvekstfagene
 • Verdier og normer i samfunnet og i oppvekstfagene

1c. Etikk

 • Menneskesyn og menneskeforståelse
 • Verdier, normer og livssyn
 • Etisk teori og refleksjonsmodeller
 • Etiske problemstillinger og dilemmaer
 • Menneskerettighetene
 • Yrkesetikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Samhandlingsteori
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledningsteori og veiledning
 • Barn, unge og familiens medvirkning

1e. Sosiologi og psykologi

 • Familien som sosial og kulturell institusjon
 • Sosiale ulikheter og kulturelt mangfold
 • Gruppepsykologi og nettverksteori
 • Roller, makt og avmakt
 • Læringspsykologi
 • Utviklingsteorier
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Barn og unge i krise og sorg

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 • Samfunnets og velferdsstatens utvikling, føringer og prioriteringer i
 • Oppvekstsektoren/barnehagesektoren
 • Levekår og folkehelse
 • Lovverket som regulerer oppvekstsektorens/barnehagesektoren virkefelt
 • Oppvekstsektoren /barnehagesektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, organisering og finansiering
 • Kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll

 

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker
2a. Pedagogikk

 • Læring og læringspsykologi -Læringsteorier
 • Språk og begrepsutvikling
 • Leke- og læringsprosesser
 • Utviklingspsykologi – Utviklingsteorier
 • Motivasjonsteorier – Mestrings- og motivasjonsteorier
 • Utvikling av sosial kompetanse
 • Danningsprosesser
 • Relasjonsbygging mellom barn og voksne
 • Endrings og utviklingskompetanse
 • Tilpasset tilrettelegging for læring og utvikling i barnehagen

2b. Didaktikk

 • Undervisnings- og opplæringsmetoder/Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
 • IKT som pedagogisk verktøy

 

Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen – 18 uker
3a. Språktilegnelse

 • Språkutvikling 0-6 år
 • Flerspråklig utvikling
 • Ulike teoretiske perspektiver på språklig- og flerspråklig utvikling
 • Språkets komponenter, innhold, form og bruk
 • Forsinket språkutvikling og språkvansker
 • Voksenrollen

3b. Språkstimulering

 • Systematisk språkarbeid
 • Helhetlig språkstimulering gjennom arbeid med fagområdene
 • Samtale i naturlige situasjoner
 • Støtte barnets morsmål
 • Fremme norskspråklig kompetanse
 • Bruk av konkreter og ulike verktøy for språkstimulering
 • Språkgrupper
 • Ord- og begrepslæring
 • Språk i barns lek
 • Å lese med barn
 • Voksenrollen
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Planlegging av systematisk språkarbeid
 • Hverdagsaktiviteter
 • Organiserte grupper
 • Dokumentasjon og vurdering av språkmiljø
 • Observasjon og kartlegging
 • Dokumentasjon og vurdering av enkeltbarns språk
 • Observasjon, kartlegging og vurdering av norskspråklig utvikling
 • Observasjon, kartlegging og vurdering av flerspråklig utvikling
 • Foreldresamarbeid
 • Barns medvirkning
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter
 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, temahefter og veiledere
 • Lov om barnehager
 • Andre aktuelle styringsdokumenter

 

Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker
4a. Mangfold som ressurs

 • Språklig, religiøst og kulturelt mangfold som en naturlig del av hverdagen
 • Anerkjennelse og synliggjøring av mangfold
 • Ressursperspektiv versus problemperspektiv
 • Å leve i et flerkulturelt samfunn
 • Ulike perspektiver på inkludering og integrering
 • Problemstillinger knyttet til stigmatisering og marginalisering
 • Kulturforståelse
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Mangfold som utfordring
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Aktuelle lover og styringsdokumenter

4b. Identitet og danning

 • Identitetsutvikling 0-6 år
 • Danning
 • Demokrati
 • Barns medvirkning
 • Religion og livssyn
 • Menneskesyn
 • Verdier og etikk
 • Holdninger
 • Respekt
 • Barnet som subjekt
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering

4c. Foreldresamarbeid

 • Foreldre som ressurs, foreldremedvirkning og deltakelse
 • Gode dialoger
 • Relasjonsbygging
 • Kommunikasjon
 • Støtte og veiledning
 • Kulturforståelse
 • Ulike oppdragerstiler
 • Tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
 • Taushetsplikt/opplysningsplikt
 • Bruk av tolk
 • Dilemmaer

Emne 5: Praksis
Det er 10 uker praksis gjennom utdanningen. 

Emne 6: Fordypning

Emnet er obligatorisk. Avsluttende vurdering består av fordypningsoppgave med etterfølgende individuell muntlig eksamen.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: