Pedagogikk for lærere i fagskolen

Nyhet! Nå kan du ta Pedagogikk for undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen.

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å undervise i AOF Fagskolen og som ikke har PPU. AOF Haugaland har fått tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til en pedagogisk utdanning for 15 lærere i fagskolen. Dette betyr at vi kan tilby utdanningen gratis, du betaler kun litteratur og semesteravgift. AOF Haugaland samarbeider med OsloMet – storbyuniversitetet om studiet.
 
Vi søker deg som har høyere utdanning og arbeidserfaring innen et område som er relevant for å undervise i fagskolen, og som ønsker å ha en deltidsjobb som lærer ved AOF Fagskolen.

Studiet er et deltidsstudium som består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 1 starter januar 2019 og fortsetter våren 2019. Emne 2 undervises høst 2019. Studiet består av fysiske samlinger på AOF Haugaland kurssenter i Haugesund, nettbaserte aktiviteter og arbeid med oppgaver mellom samlingene.
 
Etter fullført studium, kan kandidater som tilfredsstiller opptakskravene til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y), søke seg inn på siste halvdel av PPU-y (30 studiepoeng). Betingelser for en slik overgang er beskrevet i punkt 9 i programplanen.  

Praktisk informasjon

Søknad til studiet
Søknadsprosessen til studiet er todelt. Du må først søke til AOF Haugaland.

A. Søknad om opptak sendes på e-post til margrete.ramsdal@aof-fagskolen.no og skal inneholde følgende:

1. CV med oversikt over utdanning og arbeidserfaring

2. Kortfattet søknadsbrev som beskriver følgende:

 • undervisningserfaring fra AOF og andre
 • din motivasjon for å søke
 • hvilke fag du ønsker å undervise i etter studiet

 
Søknadsfrist: 18. november
 
B. Søkere som prioriteres for opptak av AOF Haugaland må i tillegg søke formelt opptak til OsloMet. Informasjon om søknadsprosedyren ved OsloMet vil kun sendes til de søkerne som AOF Haugaland har prioritert.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med Margrete Meidel Ramsdal på tlf. 52 70 90 07 eller epost: margrete.ramsdal@aof-fagskolen.no
 
OsloMet – storbyuniversitetets beskrivelse av studiet
Studiet er praktisk-teoretisk og vektlegger utvikling av egen undervisningskompetanse. Det legges vekt på å bruke studentenes egne erfaringer i læringsarbeidet og er tilpasset fagskolens varierte og yrkesrettede fagområder.
Gjennom studiet vil du lære å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid. Du skal lære å ta i bruk forskningsbasert kunnskap, prøve ut varierte læreraktiviteter og oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet.

Studiet passer for deg som undrer deg over……

 • Hvordan du kan variere læringsarbeid og arbeidsformer?
 • Hva forskning sier om læring, undervisning og om voksnes læring?
 • Hvordan utøve og tilrettelegge for demokrati og medvirkning i et læringsfellesskap?

 

Hovedtemaer i studiet:

 • Lovverk og styringsdokumenter som er relevant for undervisnings- og læringsarbeid.
 • Pedagogikk, yrkesdidaktikk og arbeidsmetoder som er relevante for fagområdet
 • Kunnskap om voksnes læring
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for yrkesfag og fagskolen
 • Hvordan oppdatere seg på relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • Undervisningsplanlegging ut fra yrkesdidaktiske prinsipper
 • Undervisnings- og læringsarbeid som fremmer tilpasset og differensiert opplæring
 • Relevante vurderings- og dokumentasjonsformer
 • Læringsledelse og utvikling av et godt læringsmiljø
 • Utviklings- og endringsarbeid og skolen som en lærende organisasjon

 

Opptakskrav

Generelle opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

– fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
– minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet.

Språkkunnskaper skal dokumenteres med karakteren 2 eller bedre i faget norsk (eller annet nordisk språk) fra videregående skole eller tilsvarende. Kravet til språkkunnskaper kan alternativt dokumenteres med en arbeidsattest med en beskrivelse av hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig (eller annet nordisk språk skriftlig) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.
 
Tilleggskrav:
Søker må ha relevant fagskoleutdanning eller universitets- eller høgskoleutdanning, minimum 30 fagskole eller studiepoeng. Søkere kan realkompetansevurderes i forhold til dette kravet.
 
Forventet arbeidsinnsats
Studiet krever at du er en aktiv deltaker på samlinger, undervisningsdager og i pedagogisk praksis, samt at du bidrar med refleksjoner og erfaringer i læringsfellesskapet. Det kreves at du arbeider aktivt med stoffet mellom samlinger og levere inn de forventede arbeidskravene.
Studiet gir til sammen 30 studiepoeng som skal tas over ett år. I ett fulltidsstudium er man forventet å ta 60 studiepoeng i året. Studiepoeng sier noe om omfanget av arbeidsinnsatsen som skal til for å fullføre alle undervisningsaktivitetene i ett studie som forelesninger, seminarer, praktisk arbeid, arbeidskrav og egenstudier for å oppnå det definerte læringsutbyttet. I Norge tilsvarer ett studiepoeng det samme som ett ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). ECTS er ett verktøy som brukes av Det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area (EHEA)) for å gjøre utdanninger i EU mer transparente og sammenlignbare og på den måten bidra til økt kvalitet. I ECTS systemet så er 1 ECTS i ett gjennomsnittsstudie beregnet å tilsvare 25-30 timers arbeidsinnsats.
Studiet i Pedagogikk for undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen er praksisbasert, så mye av arbeidsinnsatsen studiet krever vil kunne gjøres i daglig undervisningssituasjon.
 
Samlingsdatoer
Emne 1: 7.-8.jan., 21.jan., 4.feb.,4.mars,1.april,8.april. 23.april-7.mai 2 ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Emne 2: 26.-27.aug., 16.sept.,14.okt.,4.nov. 2. desember framlegg av arbeidskrav og muntlig presentasjon i gruppe
Datoene kan justeres.
 
Semesteravgift
Studenter som blir tatt opp på studiet må betale semesteravgift på 600 kr per semester til OsloMets studentsamskipnad for vårsemesteret 2019 og høstsemesteret 2019.
 
Mer informasjon om studiet
Detaljert informasjon om studiet finner du i Programplan – Pedagogikk for undervisnings- og læringsarbeid i fagskolen_2018

Del kurset på sosiale medier: