120 nye studieplasser til barnehageansatte

AOF Haugaland har fått nærmere 10 millioner kroner av Utdanningsdirektoratet for å utvide fagskoleplasser for barnehageansatte.

Fantastisk nyhet fra Utdanningsdirektoratet - nye fagskoleplasser for barnehageansatte.

AOF Haugaland har fått melding fra Utdanningsdirektoratet om at de utvider en tidligere avtale med 120 nye studieplasser fordelt på to studiekull. 60 plasser per kull. Ett kull 2017-2019 og ett kull 2018-2020.

Midlene er tildelt for fagskolestudier som AOF Haugaland arrangerer i Rogaland og Aust- og Vest-Agder.  Samlet har tildelingen til AOF Haugaland en verdi på 9,6 millioner kroner.

Studieplassene er tildelt fagskoleutdanningene «Barn med særskilte behov», «Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage» og «Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen». 

I AOF Haugaland står jubelen i taket. – Dette er fantastiske nyheter sier daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse.  Den opprinnelige kontrakten var på 70 studieplasser i Rogaland og Agder. Da vi lyste ut studiene våren og høsten 2016, opplevde vi en enorm pågang. Vi hadde lange ventelister og måtte avslå mange søkere, sier Sigmund Fosse. Nå blir det det fantastisk å kunne tilby læringsvillige barne- og ungdomsarbeidere i barnehage gratis videreutdanning.

Hvordan plassene blir fordelt geografisk har AOF Haugaland foreløpig ikke bestemt. Dette vil bli bekjentgjort på hjemmesidene forløpende.

- Søkere til studiet må ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende realkompetanse sier fagskoleansvarlig kompetanserådgiver, Margrete Meidel Ramsdal. -  I tillegg må søkere være ansatt i en barnehage. Studiet er en kombinasjon av teori og praksis, og vil bli lagt opp slik at det kan kombineres med jobb, sier hun videre.

Kvalitets og utviklingsansvarlig for fagskole, Edel J. Rosvold sier at denne kontrakten vil gjøre oss enda bedre i stand til å gi gode utdanningstilbud til ansatte i barnehager. - Vårt mål er å være den viktigste og foretrukne kompetansepartneren innen fagskoleutdanning for barnehageeiere i Rogaland og Agderfylkene. Denne posisjonen er vi nå i ferd med å befeste, sier hun fornøyd.

Faktainformasjon:

Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. (Fagskoleloven § 1)

En fagskoleutdanning skal være godkjent i NOKUT. Sjekk nokut.no.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med et eget styre som øverste beslutningsorgan.

NOKUT fører tilsyn med, informerer om og bidrar til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner. Gjennom dette arbeidet skal NOKUT bidra til at alle utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler har tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende og at samfunnet er godt informert om tilstanden i sektoren.

Dette gjør NOKUT gjennom å:

  • godkjenne og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger ut fra nasjonale og internasjonale standarder
  • forvalte og utvikle virkemidler for å stimulere kvalitetsutvikling
  • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om utdanning og kvalitet
  • informere om utdanning og kvalitet
  • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
  • gi råd til myndighetene og utdanningsinstitusjonene

Det er universitetene, høyskolene og fagskolene som selv er ansvarlig for utdanningskvaliteten de tilbyr, men NOKUT kontrollerer at kvalitetsarbeidet deres er tilfredsstillende. På den måten skal NOKUT bidra til at samfunnet kan ha tillitt til at utdanningskvaliteten ved norske lærersteder er god.

 

Del kurset på sosiale medier: