Fagskoler

Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi og Arbeidsmiljøfaktorer

Kurs-id: 355448
Sted: Fagskolen AOF Norge
Timetall: 176
Kursstart Info: 12.01.2021- 23.04.2021
Klokkeslett: 09:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 27.10.2020
Pris: kr Dette er gratis hvis du møter opptakskravene(se lenger ned)
Antall dager: 2
Kontaktperson: Camilla Bertelsen
E-post: fagskole@aof.no
Telefon: 23061258
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskolen AOF Norge kan nå tilby enkeltemnene «Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi» og  «Arbeidsmiljøfaktorer» fra Fagskoleutdanningen i Helse, miljø og sikkerhet. Emnene gir til sammen 24 studiepoeng, og er rettet mot og gratis for ansatte, permitterte og arbeidsledige i fag- og detaljhandelen og som i tillegg tilfredsstiller fagskolens opptakskrav for emnet (se under). Merk at søkere må vise til at de jobber i bransjen eller er permittert eller ledig fra bransjen. 

Tilbudet er en del av bransjeprogram, mer informasjon om bransjeprogrammet, kan du lese her: https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/bransjeprogram-for-detalj--og-faghandelen/

 

Fagskoleemnenes inndeling:

 

 

 Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

 1. Lov og regelverk
 2. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 3.  Systematisk HMS-arbeid
 4. Kjemikaliehåndtering
 5. HMS-økonomi
 6. Sikkerhet og beredskap

 

 

 

Læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap:

 • Studenten har innsikt i Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven og Lov om brann- og eksplosjonsvern 
 • Studenten har kunnskap om kvalitet, kvalitetssystemer og kvalitetsledelse
 • Studenten har kunnskap om verdidrivende dialog 
 • Studenten har kunnskap om kravene til stoffkartotek og kjemikaliehåndtering
 • Studenten har forståelse for metodebruk og dokumentasjonskrav i HMS-arbeid

 

Ferdigheter.

 • Studenten kan anvende sin faglige kunnskap ved deltakelse i kartlegging og gjennomføring av en risikoanalyse
 • Studenten kan anvende sin faglige kunnskap i arbeidet med å sette opp en enkel handlingsplan for systematisk HMS-arbeid
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre for- og etterkalkyler ved HMS-tiltak (HMS-økonomi)
 • Studenten kan utarbeide en beredskapsplan

 

Generell kompetanse.

 • Studenten har forståelse for viktigheten av en helhetlig og systematisk tenkning i HMS-arbeidet

 

 

Arbeidsmiljøfaktorer

 1. Fysiske faktorer
 2.  Psykososiale faktorer
 3.  Biologiske faktorer
 4.  Annet

 

Læringsutbytte etter gjennomført emne:


Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om fysiske, psykososiale og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Studenten har kjennskap til ulike faktorer som fremmer eller hemmer god helse og et godt arbeidsmiljø
 • Studenten har kunnskap om hvordan mobbing, trakassering og konflikter i arbeidslivet kan håndteres på en saklig, god og rettferdig måte

Generell kompetanse:

 • Studenten forstår den samfunnsøkonomiske betydningen av inkluderende arbeidsliv og et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Studenten forstår betydningen av at bedriften ikke påvirker det ytre miljøet negativt, og hvilke negative konsekvenser forurensning kan ha for samfunnet
 • Studenten har forståelse for spesielle utfordringer knyttet til bruk av utenlands arbeidskraft og begrepet sosial dumping

 

 

Undervisningsformer: Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom i plattformen Teams. Det eneste som kreves er at studentene har forbindelse til Internett og PC/nettbrett .

 

Undervisning og gjennomføring:

Undervisningen er tilrettelagt for voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper, hvor refleksjon over egen praksis fra yrke, diskusjon og dialog vil være en sentral del av undervisningsmetoden. Studentenes arbeidserfaring benyttes og knyttes aktivt sammen med teori. Her legger vi vekt på at den enkelte får utvikle evner på sine egne premisser. I tillegg bruker vi den didaktiske relasjonsmodellen som rettesnor. Det betyr at vi tilpasser arbeidsmetodene etter hvilke studenter vi har, målene vi har satt for opplæringen og rammene vi jobber innenfor. Det betyr at studentene får mulighet til å bruke egne erfaringer i emnet til å tenke annerledes, få nytt perspektiv og hvordan bygge videre på det de kan fra før.

 

 

Læringsplattform:

Fagskolen benytter læringsplattformen AOF Nettopp. Studentene får tilgang til læringsplattformen som fungerer som en forlengelse av klasserommet, gjennom undervisningsmateriell, innlevering av oppgaver, evalueringer etc

Begge emnene avsluttes med skriftlig emneoppgave som skrives i henholdsvis gruppe og individuelt

 

Varighet:

• Emne Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi: 88 timer undervisning

• Emne Arbeidsmiljøfaktorer: 88 timer undervisning

I tillegg kommer selvstudier, gruppearbeid og veiledning

 

Opptakskrav:

 

For opptak til utdanningen, kreves fagbrev eller realkompetanse (5 års relevant arbeidserfaring og over 23 år).

Når du søker om opptak, ber vi om at dokumentasjon på fagbrev eller realkompetanse lastes opp som vedlegg til søknaden samt at følgende informasjon skrives i fritekstfelt: studentenes bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver, arbeidsmarkedsstatus og hvor du fikk høre om tilbudet første gang.

Studentene kan bygge videre på full fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet og få innpass på bestått emne, senere.

 

 

Kontakt oss:

Har du spørsmål knyttet til dette ta kontakt med fag- og studiestedsansvarlig Camilla Bertelsen på tlf : 93 00 32 57 eller på fagskole@aof.no

 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: