Fagskoler

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kurs-id: 372005
Sted: Kragerø
Timetall: 320
Kursstart Info: Oppstart torsdag 2. september 2021
Klokkeslett: 15:30 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.09.2021
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student.
Kontaktperson: Inger-Lene Flatin
E-post: inger-lene.flatin@aof.no
Telefon: 23061258
Mobil: 92089466
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID 

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

Fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfag skal først og fremst bidra til å styrke kompetansen i det direkte arbeidet med brukere. Det er ofte de mest sårbare og vanskeligstilte brukerne som har størst behov for å bli møtt av en helhetlig helsetjeneste. Fellesnevneren for dem som har et særskilt behov for samhandling og koordinering, er at de har et behandlings - og omsorgsbehov ingen av tjenesteyterne kan løse alene. Det er derfor viktig at brukerne møtes av personell som samarbeider godt innad i kommunal sektor og med spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker være minimum 23 år på søknadstidspunktet og oppfylle et av følgende krav:
• 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning
• Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning
• Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

FINANSIERING
Studiet er finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

GJENNOMFØRING

· Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 kveld/uke kl. 15.30 - 21.00
· 10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke
· Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper
· Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon
· Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
· For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A-F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
· Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og
      sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
2a. Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid  
2b. Helsefremmende og forebyggende arbeid
2c. Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse
2d. Etiske og juridiske utfordringer

Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
3a. Psykiske lidelser og ruslidelser, - særtrekk og
      relaterte tilstander
3b. Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon  
3c. Alderspsykiatri

Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
4a. Relasjonskompetanse og brukermedvirkning  
4b. Behandling og oppfølging
4c. Miljøarbeid og Aktiv omsorg
4d. Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
4e. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksis. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: