Fagskoler

Psykisk helsearbeid - Dagtid

Kurs-id: 370873
Sted: Fredrikstad
Timetall: 330
Kursstart Info: 14.10.2021 - 16.12.2022
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, portør, ambulansearbeider, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og har lyst til å fordype deg innen psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. Du kan velge om du vil fordype deg i psykisk helse hos voksne, eller barn og ungdoms psykiske helse.

Utdanningen vektlegger å opparbeide kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen samt behandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere, og deres nettverk.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN PSYKISK HELSEARBEID?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på psykisk helsearbeid er sterkt økende. I tråd med Samhandlingsreformen er behandlingsoppholdene blitt kortere ved de psykiatriske sykehusene og de distriktspsykiatriske sentrene. Dette skaper et stort behov for mer kompetanse innen psykisk helsearbeid i kommunene. Fagskoleutdannigen psykisk helsearbeid er en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i ulike psykiske problemer og lidelser. 

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk: I dette emne skal studenten få økt kunnskap om og innsikt i aktuelt lovverk, bli bevisst virkeligheten av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene samt utvikle samhandlingkompetanse.

Emne 3: Teori og arbeidsmåter: Dette emne skal gi studenten breddekompetanse om ulike psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og voksne. I dette emne skal studenten også ha en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker med psykiske problemer og lidelser.

Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid, utvikling og øvelse av relasjonskompetanse: Dette emne skal gjøre studenten mer bevisst sine egne kunnskaper og ferdigheter, og dermed kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. I dette emne skal studenten også bli tryggere på å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukerne, pårørende, teamet og støtteapparatet i kommunene.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave.  

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema, enten rettet mot voksne, eller mot barn og ungdom. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsesekretær, portør, ambulansearbeider eller aktivitør. 

Har du lang yrkeserfaring innen helse- og oppvekstområdet kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Lærlinger: som avslutter sin læretid i de ovenstående fagene og skal opp til fagprøven høsten 2021 er også  aktuelle søkere. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Studiet krever politiattest

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som heltidsstudium over 1,5 skoleår med undervisning 1 dag pr. uke fra august 2021 - desember 2022. I tillegg kommer praksisgjennomføring med 350 timer.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell og semesteravgift.

  • Materiell kommer på ca. kr. 6000,-
  • Semesteravgift er kr. 275,- pr. semester (totalt kr. 825,-)

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: