Fagskoler

Positiv atferdsstøtte - PAS - i møte med atferd som utfordrer

Kurs-id: 367096
Sted: AOF Vestlandet - Bergen
Timetall: 132
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 17.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 400,- (studentavgift)
Kontaktperson: Hege Verpe
E-post: hege.verpe@aof.no
Mobil: 94801982
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søknad og opptak til utdanningen
Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar, og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak, vil det bli lagt ut restplasser.


Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader. 

Undervisningsdager er foreløpig ikke avklart. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart.  

 

Målgruppe
Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialisthelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Fagskole Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer
Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som rettes mot mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. Målet med fagskolen er å bidra til å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming og å øke kompetansen hos tjenesteyterne.

Det overordnede læringsutbyttet er å utdanne studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Etter fullført utdanning skal studentene ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap.

Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Opptakskrav
NB! På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger med oppstart høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder.

Formelle opptakskrav
Fagskoleutdanningen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de har fylt 23 år. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker. Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til et eller flere av følgende kriterier:

  • Bestått teori til fagprøven innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør eller omsorgsarbeiderfaget og minimum 3360 timer relevant praksis (2 år)
  • Minimum 8400 timer relevant praksis (5 år)
  • Kompetanse tilsvarende VG3 Helsearbeiderfaget, VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Aktivitørfaget. Kandidaten må bestå fagtest som bygger på læreplanen for en av de gjeldende VG3 læreplanene og ha minimum 5000 timer relevant praksis (3 år)

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller autisme innen forskjellige arenaer og livsfaser.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene.

Søkere med utenlandsk utdanning eller med annet morsmål enn norsk eller nordisk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 9.

Politiattest
På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart.

Ved oppstart gis det nødvendig informasjon om søknad om politiattest. Vent derfor med å søke!

Organisering av opplæring
Utdanningen har en samlet normert studietid på 1/2 år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 1 år. Utdanningen foregår på kveldstid fra kl. 17.00 – 21.00. Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. mnd. én fast dag i uken + en ekstradag pr. mnd. I løpet av studietiden på et år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 4 emner. Emne 1 er basisemne, emne 2 er et fagspesifikt emne, emne 3 er praksis og emne 4 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge.

Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfaget - 10 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen
1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi
 
Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) - 18 uker
2a. Grunnleggende rammer og verdier
2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting
2c. Positiv atferdsstøtte, teori og kunnskapsbase
2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

Emne 3: Praksis - 5 uker
Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 5 uker à 30 timer, og vil til sammen utgjøre 150 timer (inkl. veiledning fra fagskolen). Studenten skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Emne 4: Avslutningsoppgave med selvvalg fordypningstema innen Positiv atferdsstøtte (PAS). Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis - 10 uker
Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: