Fagskoler

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse utviklingshemming

Kurs-id: 372004
Sted: Seljord
Timetall: 330
Kursstart Info: Oppstart onsdag 25. august 2021
Klokkeslett: Lærerstyrt stedbasert undervisning 1 dag i uka kl. 09.00-14.30
Påmeldingsfrist: 25.08.2021
Pris: kr Finansiert av statlige midler via Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Bøker dekkes av student
Kontaktperson: Heidi Loddengaard Lofthus
E-post: heidi.lofthus@aof.no
Mobil: 909 35 650
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FAGSKOLE - MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE/ UTVIKLINGSHEMMING

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

Mennesker med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov. Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Det blir også sentralt å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering gjennom sysselsetting, opplæring, egenomsorg og sosiale relasjoner, også inkludert seksualitet, og at personer med utviklingshemming/funksjonsnedsettelse skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. 

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

OPPTAKSKRAV
Formelt opptakskrav er fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker være minimum 23 år på søknadstidspunktet og oppfylle et av følgende krav:
• 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning 
• Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning
• Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

GJENNOMFØRING
- Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 dag i uka kl. 09.00–14.30
- 10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke
- Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser og/eller utviklingshemming
- Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon
- Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
- For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
- Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

FINANSIERING
Studiet er finansiert av statlige midler via  Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Bøker/materiell betales av den enkelte student. 

FAGINNHOLD
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid
2a. Kommunikasjonsprosessen
2b. Grunnlagstenkning
2c. Lovgivning
2d. Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid
3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
3c. Utviklingstilpassede tiltak
3d. Mestring av dagliglivet - ADL

Emne 4: Familie og samfunn
4a. Familie og nettverk
4b. Inkludering og deltaking i samfunnet
4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/
Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: