Fagskoler

Miljøarbeid innen rus

Kurs-id: 363445
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 12.10.2021 - 23.06.2023
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen miljøarbeid innen rus er beregnet på deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller annen relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg innen et viktig og tiltrengt emnefelt. Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber som barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør og vil lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, fysisk, psykisk og sosialt. Studiet legger videre vekt på at du får utviklet dine kommunikasjonsferdigheter og din evne til etisk refleksjon. Med en fagskoleutdanning vil du være mer attraktiv for arbeidslivet. 
 

HVORFOR MILJØARBEIDER INNEN RUS?

I den nye opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 - 2020, blir det pekt på de utfordringene det økte alkoholforbruket og den utbredte legemiddelbruken blant middelaldrende og eldre kan innebære. Å inneha kompetanse om eldre og rus hos ansatte som gir tjenesteytinger til eldre er derfor viktig for å kunne yte riktig omsorg, gi god behandling og hjelp med de helsemessige og sosiale problemene som oppstår samt være i stand til å begrense omfanget av avhengighet når det gjelder alkohol, men også misbruk av vanedannende legemidler, uten at dette går på bekostning av den nytten som svært mange pasienter har av disse legemidlene.

Les mer om hvorfor Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning.

UTDANNINGENS INNHOLD

NB! Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende godkjent utdanning fra tidligere etter forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning §5-1. (FOR-2018-11-22-1776). Det presiseres at godskriving kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.
 
Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i rusproblematikk, lære å se "faresignalene" og vite hva en skal gjøre videre.

Emne 1Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene som er: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Grunnleggende kompetanse i miljøarbeid innen rusI dette emnet lærer vi om: - Rusomsorg. - Rusmidler, forebygging, bruk og skalder. - Miljøterapi. - Miljøarbeid innen rus. - Relaterte lidelser. - Rus og psykiatri (POR lidelser). - Aktuelle lovverk. - Etiske og juridiske utfordringer. (Emne 2 gir 14 studiepoeng).

Emne 3: Teori og arbeidsmåter i miljøarbeid, relasjonskompetanse og psykososialt arbeidDette emne skal gi studenten kompetanse om: - Behandling og omsorgsmodeller. - Relasjonskompetanse.- Brukermedvirkning. - Psykososialt arbeid. (Emnet 3 gir 8 studiepoeng).

Emne 4: Organisering, system og ledelseDette emne tar for deg: - Aktører i pasient/brukerforløpet. -Tverrfaglig samarbeid. - Kommunikasjon og veiledning. - Miljøarbeid og aktiv omsorg. -Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy. (Emne 4 gir 12 studiepoeng).

Emne 5: Praksis: Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og en viktig metode for å oppnå fagskoleutdanningens målsetting. Praksisen avvikles parallelt med teoriopplæringen i emne 3 og 4, og utgjør 25% av samlet studietid på 10 uker (350 timer) Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven. (Emne 6 gir 12 studiepoeng).  
 

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til utdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag), med fagbrev eller vitnemål som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider eller helsesekretær.

Lærlinger:  Du som er lærling og skal opp til praktisk prøve i løpet av 2021 kan også søke om studieplass.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Politiattest: Utdanningen krever politiattest. 

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,- og semesteravgift som er på kr. 275,- pr. semester.

 

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: