Fagskoler

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Kurs-id: 363444
Sted: Østfold
Timetall: 330
Kursstart Info: 05.10.2021 - 23.06.2023
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstsektoren eller relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg. Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber som hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsesekretær, portør, ambulansearbeider eller aktivitør og som i ditt arbeid har omsorg for mennesker med kroniske sykdommer og som vil være med i arbeidet med forbygging og rehabilitering av disse sykdommene som betegnes som en bekymringsfull "epidemi" i et folkehelseperspektiv.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNING KRONISKE SYKDOMMER HOS VOKSNE OG ELDRE MED FOKUS PÅ DIABETES, HJERTESVIKT OG KOLS?

I motsetning til akutte, raskt forbigående sykdom er kronisk sykdom en langvarig eller tilbakevennende sykdom. Noen kroniske sykdommer er livsvarige. Utviklingen av god medisinsk behandling for mennesker med kroniske sykdommer gjør at kronikere ikke lenger dør tidlig av sykdommen slik tilfellet var for noen år siden. Samtidig øker andelen eldre i samfunnet vårt og forekomsten av kronisk sykdom øker med alderen. Samlet betyr dette at helse- og omsorgstjenesten i årene fremover vil møte flere og flere brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging.

Fordi det kreves mer enn medisinsk behandling for mennesker med kronisk sykdom har EU og de nordiske landene som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer blitt enige om at helsevesenet innen 2030 skal endres fra å være reaktivt og diagnosefokusert til å bli et helsevesen der forebygging, helsefremming og brukermedvirkning skal være sentrale begreper. Målet er å tilby en hjelpestrategi for mennesker med kronisk sykdom som gjør at disse kan leve et så friskt liv som mulig så lenge som mulig.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i behandling, forebygging og veiledning til pasienter og brukere med kroniske sykdommer.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Helsefremmende arbeid: Dette emne skal gi studenten kunnskap om kost og ernæring i forhold til de ulike kroniske sykdommene. Du skal få forståelse for prosessen i røykeavvenning, kostomlegging og endring av aktivitetsnivå. Det helsefremmende perspektivet skal være sentrale gjennom emnet, og emnet må sees i sammenheng med emne 2.

Emne 3: Kroniske sykdommer: I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom. Du skal lære hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosial nettverket, både fysisk, psykisk og sosialt. I dette emnet skal du også få kunnskap om og innsikt i de vanligste kroniske sykdommene hos voksne og eldre og da med fokus på dibetes, hjertesvikt og KOLS.

Emne 4: Rehabilitering: Dette emne skal gjøre studenten kjent med sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører kronisk syke, samt kjenne til de ulike faginstansene , hjelpeapparatet og andre yrkesgrupper innen arbeidet med kronisk syke mennesker. Du skal også få kunnskap om rehabilitering og habilitering.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisrapport/prosjektoppgave. Praksisen kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieretning helse- og oppvekstfag eller fagbrev som helsefagarbeider, , omsorgsarbeider, ambulansefagarbeider, portør eller aktivitør, eller med vitnemål/autorisasjon som helsesekretær eller hjelpepleier.

Politiattest: Utdanningen krever politiattest. 

Lærlinger: Hvis du er ferdig med læretiden og skal opp til fagprøven i helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, portør, ambulansefag eller aktivitørfaget i løpet av våren 2021 er du også en aktuell søker. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med 1 undervisningskveld pr. uke og 1 lørdag ca. hver 6. til 8. uke

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

  • Materiell kommer på ca. kr. 6000,-
  • Semesteravgift er kr. 275,- pr. semester (totalt kr. 825,-)

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: