Fagskoler

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kurs-id: 371990
Sted: Trondheim
Timetall: 305
Kursstart Info: Tirsdag 31.08.2021
Klokkeslett: Hver tirsdag kl 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 31.08.2021
Pris: kr GRATIS Finansiert av Trøndelag fylke. Bøker/materiell dekkes av studenten
Kontaktperson: Aina Johnsen Kleven
E-post: fagskole.trondheim@aof.no
Telefon: 99331880
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Studiet er GRATIS og gir 60 studiepoeng

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. 

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg til pasienten og deres pårørende. De fleste som får en kreftdiagnose opplever det som en livskrise og sykdommen påvirker både pasienten, familien og nettverket. Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot bedring av livskvalitet. Fagskoleutdanningen vil blant annet gi deg kompetanse på ulike typer kreftsykdommer, behandlingsformer, rehabilitering og lindrende omsorg ved livets slutt. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som utøver lindrende omsorg, planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke. Utdanningen vil også ha et stort fokus på kommunikasjon og etisk refleksjon, samt forståelse for sorg- og krisereaksjoner. 

Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie for kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Studiet gir deg fagskolegrad innen kreftomsorg og lindrende pleie, og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. 

OPPTAKSKRAV

1. Fagbrev som helsefagarbeider eller utdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider.

2. Det kan søkes på bakgrunn av realkompetanse. Søker må være minimum 23 år på søknadstidspunktet, og oppfylle et av følgende punkter:  

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.
  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.
  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.
  • Søkere som har annet morsmål enn norsk, må laste opp dokumentasjon på norskkunnskaper.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene. 

SØKNADSPROSESSEN
Vi har rullerende opptak til klassen er fylt opp, frem til studiestart. Begrenset antall plasser!

FINANSIERING

Studiet er finansiert av statlige midler via Trøndelag fylkeskommune.

Bøker/materiell dekkes av den enkelte student. 

GJENNOMFØRING

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning hver tirsdag kl 09.00-14.30. Industriveien 7- Heimdal.               
  • 10 uker praksis i siste semester.                                                                                       
  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.                      
  • Studiet er delt i emner. For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.                                                         
  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

FAGINNHOLD 

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer

2a. En kreftdiagnose- hva det kan innebære for pasienten og pårørende

2b. Kunnskap om kreftsykdommer

2c. Konsekvenser av sykdom og behandling

2d. Forebyggende arbeid

Emne 3: Rehabilitering

3a. Rehabilitering og habilitering

3b. Hva skal rehabilitering bidra til?

3c. Organisering og tjenesteyting

Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt

4a. Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv

4b. Kommunikasjon

4c. Lindring og velvære

4d. Smerte og symptomlindring

Emne 5: Fordypning

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis 

10 uker praksis (300 timer). Kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for utdanningen. 

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: