Fagskoler

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kurs-id: 363438
Sted: Sarpsborg
Timetall: 330
Kursstart Info: 25.08.2021 - 23.06.2023
Klokkeslett: 17:30 - 21:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift.
Kontaktperson: Marit Wiraas
E-post: marit.wiraas@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 473 93 241
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen kreftomsorg og lindrende pleie er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller relevant yrkeserfaring, og som ønsker å videreutdanne deg. Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som jobber som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og som vil være en av dem som bidrar til å styrke kompetansen i kreftomsorg og lindrende pleie slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende pleie samt deres pårørende opplever trygghet, og helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kreftomsorg og andre sykdommer med behov for lindrende pleie er økende. Etter hvert  som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft. Utdanningen gir deg kunnskap innen kreftsykdommer og behandlingsformer, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt samt forståelse for sorg- og krisesituasjoner. Fagskoleutdanningen kreftomsorg og lindrende pleie er en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i forskjellige kreftdiagnoser og lindrende pleie. Utdanningen skal også gi studenten innsikt i lindrende pleie for andre smertepasienter.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene: Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer: I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. Studenten skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familie og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. 

Emne 3: Rehabilitering: Dette emne skal gi studenten kunnskap om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter for senere å kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området. I dette emne skal studenten også få kjennskap til sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen.

Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt: Dette emne skal gi studenten kunnskap og forståelse for sorg og krisesituasjoner, mot til og erfaring i å ha en samtale med alvorlige syke og de pårørende. I dette emne skal studenten også få et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død, og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger.

Emne 5: Praksis: 350 timer praksis med påfølgende praksisrapport. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis denne er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass.

Emne 6: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve våren 2021 kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Politiattest: Utdanningen krever politiattest.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Lærling: Er du lærling og skal opp til fagprøven i løpet av 2021 kan du få et betinget opptak med krav om bestått fagprøve for videre studie.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 2 år på kveldstid. Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke, onsdager samt 1 lørdag hver 6. - 8. uke.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring. 

Finansiering: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg.

PS! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: